Prihlásiť

Sťažnosti po novele zákona od 1. júna 2017

Novela zákona o sťažnostiach upravuje niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností. Zároveň konkretizuje obsah niektorých pojmov, úkonov a povinností, ktoré s problematikou vybavovania sťažností súvisia. Lektorka Ingrid Konečná Veverková sa bude na školení venovať prešetrovaniu a vybavovaniu sťažností po novele zákona o sťažnostiach od 1. júna 2017

Čítať celé

Konferencia Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2017

V malebných Vysokých Tatrách v priestoroch hotela Permon vás zohraná dvojica lektorov Tužinský – Ozimý na 3-dňovej konferencii prevedie zákutiami daní a účtovníctva.

Čítať celé

Mzdy pre začiatočníkov s Júliou Pšenkovou

Potrebujete preškoliť zamestnanca na zastupovanie počas neprítomnosti alebo dovolenky? Alebo len doplniť jeho vedomosti zo mzdovej alebo účtovnej oblasti? Pošlite ho na naše 2-dňové školenie, na ktorom sa naučí vypočítať mzdy, odvody a oboznámi sa s informáciami, aké tlačivá a výkazy súvisiace s evidenciou zamestnancov, s poisťovňami a daňovým úradom je potrebné vyplňovať.

Čítať celé

Mzdy pre pokročilých s Júliou Pšenkovou

Legislatívnymi úpravami v posledných rokoch sa opakovane mení problematika dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Na 2-dňovom školení pre mzdových účtovníkov lektorka prinesie komplexný pohľad na zamestnávanie dohodárov. Okrem toho sa bude venovať aj štatutárom, ich odmeňovaniu, nárokom a povinnostiam.

Čítať celé

DPH – Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi s Ing. Soňou Ugróczy

Príďte na špeciálne školenie zamerané na poukázanie najčastejších chýb a problematických okruhov v DPH, ktoré vedú k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH či k nesprávnemu uvádzaniu informácií v daňovom priznaní DPH.

Čítať celé

Zákon o sťažnostiach po novele od 1. 6. 2017

Lektor: Ing. Oxana Hospodárová  |  Miesto konania: Bratislava
Zákon č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach bol novelizovaný doposiaľ trikrát, napriek tejto skutočnosti vznikla potreba jeho novelizácie najmä v ustanoveniach, ktoré riešia  postup, resp. spôsob prešetrovania a vybavovania sťažností. Novela zákona o sťažnostiach upravuje niektoré doterajšie postupy pri podávaní, ...

Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.  |  Miesto konania: Bratislava
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. zasahuje do všetkých oblastí, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje. Jednou z najdôležitejších oblastí je personálna a mzdová agenda. Tento seminár poskytne účastníkom seminára možnosť dozvedieť sa, čo je ...

Mzdy pre začiatočníkov (2-dňové školenie)

Lektor: Júlia Pšenková  |  Miesto konania: Bratislava
Potrebujete preškoliť zamestnanca na zastupovanie počas neprítomnosti alebo dovolenky? Alebo len doplniť vedomosti zo mzdovej alebo účtovnej oblasti? Pošlite ho na naše 2-dňové školenie...

Pracovný čas a evidencia dochádzky

Lektor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.  |  Miesto konania: Bratislava
Prednáška bude zameraná na celý rad aspektov, ktoré sa týkajú pracovného času, jeho organizovania, evidencie a interakcie s inými ustanoveniami Zákonníka práce. Základom prednášky budú príklady, na ktorých budú vysvetlené jednotlivé ustanovenia Zákonníka práce a bude poukázané aj na niektoré problémy či ...

Register partnerov verejného sektora

Lektor: JUDr. Jaroslav Macek  |  Miesto konania: Bratislava
Zákon o partneroch verejného sektora, prezývaný aj protischránkový zákon, je účinný od 1. februára 2017. V praxi to znamená, že každý nový partner verejného sektora, ktorým je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov (...

Novinky v zákazkách s nízkou hodnotou

Lektor: Ing. Dagmar Melotíková  |  Miesto konania: Žilina
Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania po 01.06.2017. Podrobne si rozoberieme postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ...