Prihlásiť
Vyhľadávanie > Aktuálne > Videoškolenie
168 výsledkov
...

typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od:
1.1.2017
Minutáž:
62 min.

Lektorka vo videoškolení objasňuje, čo je dovolené a čo nie v prípade personálnej a mzdovej agendy pri spracúvaní osobných údajov. Zaoberá sa aj fotografiou zamestnancov a tým, ako monitorovať zamestnancov na pracovisku a dodržiavať zákonom stanovené povinnosti. 


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2017
Minutáž:
22 min.

Ing. Vladimír Ozimý vo videoškolení rozoberá problematiku dodania stavby a DPH. Definuje napríklad, čo je dodaním stavby, kedy vzniká daňová povinnosť i to, komu môže byť stavba dodaná s oslobodením. 


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2017
Minutáž:
15 min.

Lektor vo videoškolení rieši problematiku vzájomného započítania pohľadávok a daňového dosahu z pohľadu zákona o dani z príjmov.


typ školenia
Lektor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od:
1.1.2017
Minutáž:
55 min.

Lektorka Ing. Zuzana Uríková vo videoškolení ozrejmuje základné špecifiká pri platení daňovej licencie a uvádza špecifické prípady pri platení daňovej licencie. Venuje sa aj daňovej strate v daňovom priznaní právnických osôb.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
135 min.

Praktický návod na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016 na aktuálnom tlačive nájdete vo videoškolení v podaní Ing. Vladimíra Ozimého.


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
36 min.

Civilný sporový poriadok prebral z doterajšieho Občianskeho súdneho poriadku koncepciu rozhodnutí, ktoré sú postavené na splnení procesných podmienok, na základe ktorých môžu byť vydané a ktoré vo svojom výsledku predstavujú rozhodnutie o merite veci, tzn. o predmete konania. 


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
31 min.

Platobný rozkaz predstavuje ďalší zo spôsobov rozhodnutia, ktoré prichádzajú do úvahy v civilnom sporovom procese. Podstatou platobného rozkazu je rozhodovanie v tzv. rozkaznom konaní alebo zrýchlenom konaní, ktoré umožňuje súdu, aby vydal rozhodnutie s právnymi účinkami exekučného titulu bez toho, aby vo veci nariaďoval pojednávanie. 


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
49 min.

Lektor vo videoškolení predstavuje postup odvolacieho súdu v prípade podania odvolania. Odvolanie proti meritórnemu rozhodnutiu možno odôvodniť aj vadou predchádzajúceho procesného rozhodnutia, ktoré je právoplatné, ak takáto vada mala vplyv aj na meritórne rozhodnutie. 


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
35 min.

Odvolanie v Civilnom mimosporovom poriadku a v Civilnom sporovom poriadku je upravené odlišným spôsobom. Lektor v rámci videoškolenia bližšie poukazuje na rozdiely medzi týmito dvoma právnymi úpravami a na generálnu právnu úpravu obsiahnutú v Civilnom sporovom poriadku. 


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
24 min.

Právna úprava Civilného sporového poriadku v rámci rozhodnutí vydávaných civilnými súdmi upravuje samostatne inštitút uznesenia. Snahou zákonodarcu v rámci rekodifikácie bolo vymedziť pre uznesenie jednoznačnú procesnú pozíciu a teda primárnou pozíciou je, aby uzneseniami súd rozhodoval o procesných otázkach, o spôsobe vedenia konania. 

...