Prihlásiť
Vyhľadávanie > Aktuálne > Videoškolenie
155 výsledkov
...

typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2017
Minutáž:
51 min.

Lektor Ing. Vladimír Ozimý rozoberá novelu zákona o dani z príjmov od 1. januára 2017. Aké zmeny novela priniesla do praxe zíste vo videoškolení. 


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
31 min.

Po podaní žaloby nasleduje tzv. písomné štádium súdneho konania, ktoré zavádza Civilný sporový poriadok ako novinku v súdnom konaní a jeho účelom je zabezpečiť pre súd dostatok informácií do konania ešte pred tým, ako bude vytýčené prvé pojednávanie.  


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
33 min.

Po podaní žaloby prichádzajú do úvahy ďalšie dispozičné úkony, ktorými sa uplatňuje/mení hmotnoprávny nárok v konaní a ktoré ovplyvňujú predmet konania. 


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
39 min.

Civilný sporový poriadok v plnej miere preberá dispozičné inštitúty, ktorými Občiansky súdny poriadok umožňoval sporovým stranám nakladať s predmetom konania, teda disponovať s uplatnenou žalobou. Vo videoškolení lektor upriami pozornosť na dispozičný inštitút, ktorý zákonodarca priznáva žalobcovi, a to je zmena žaloby. 


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
33 min.

Žaloba v civilnom procese predstavuje hlavný nástroj pre sporové strany pre uplatňovanie ich súkromnoprávnych práv a nárokov. Upravená je v Civilnom sporovom poriadku ako jediný spôsob uplatňovania hmotnoprávnych nárokov. Doterajšia terminológia, ktorá duálne používala pojmy žaloba a návrh na začatie konania, ako ich upravoval Občiansky súdny poriadok, bola nahradená v civilnom sporovom konaní jediným pojmom, a to žaloba. 


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2017
Minutáž:
24 min.

Ing. Vladimír Ozimý vo videoškolení upozorňuje na zmeny v zákone o DPH účinné od 1. 1. 2017. Venuje sa napríklad zmenám vo vzťahu práva na odpočítanie dane u zahraničných osôb, nadmernému odpočtu a úroku, ako aj odkladu samozdanenia pri dovoze tovaru.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.12.2016
Minutáž:
105 min.

Vo videoškolení lektor Ing. Vladimír Ozimý rozoberá problematiku cestovných náhrad. Venuje sa tuzemským cestovným náhradám, ako aj náhradám pri zahraničnej pracovnej ceste. Upozorňuje i na nové sadzby platné od 1. 12. 2016. 


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Právny stav od:
1.12.2016
Minutáž:
244 min.

Vo videoškolení lektor Martin Tužinský poukazuje na princípy fungovania odloženej dane z príjmov, jej zaúčtovanie a vykázanie v účtovnej závierke. Súčasťou je aj praktický príklad na výpočet odloženej dane z príjmov a prepočet odloženej dane k 31. 12. 2016 vzhľadom na zmenu sadzby dane z príjmov.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Právny stav od:
1.12.2016
Minutáž:
124 min.

Lektor Martin Tužinský vo videoškolení rozoberá účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2016.  


typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Právny stav od:
1.12.2016
Minutáž:
69 min.

Každý, kto poberal zdaniteľné príjmy na území Slovenskej republiky, ak ich výška presiahla viac, ako je výška polovice ročnej nezdaniteľnej sumy na daňovníka (1 901,67 €), musí podľa typu príjmov alebo požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane, alebo podať daňové priznanie na miestne príslušnom daňovom úrade podľa svojho trvalého bydliska. Vo videoškolení lektorka Júlia Pšenková na množstve praktických príkladoch rozoberá problematiku ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016. 

...