Prihlásiť

typ školenia
Lektor: Mgr. Eleonóra Šuplatová
Právny stav od:
1.1.2017
Minutáž:
36 min.

O praktické skúsenosti z uplatňovania nového zákona o odpadoch sa vo videoškolení podelila riaditeľka odboru odpadového hospodárstva MŽP SR Mgr. Eleonóra Šuplatová.


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
36 min.

Civilný sporový poriadok prebral z doterajšieho Občianskeho súdneho poriadku koncepciu rozhodnutí, ktoré sú postavené na splnení procesných podmienok, na základe ktorých môžu byť vydané a ktoré vo svojom výsledku predstavujú rozhodnutie o merite veci, tzn. o predmete konania. 


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
31 min.

Platobný rozkaz predstavuje ďalší zo spôsobov rozhodnutia, ktoré prichádzajú do úvahy v civilnom sporovom procese. Podstatou platobného rozkazu je rozhodovanie v tzv. rozkaznom konaní alebo zrýchlenom konaní, ktoré umožňuje súdu, aby vydal rozhodnutie s právnymi účinkami exekučného titulu bez toho, aby vo veci nariaďoval pojednávanie. 


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
49 min.

Lektor vo videoškolení predstavuje postup odvolacieho súdu v prípade podania odvolania. Odvolanie proti meritórnemu rozhodnutiu možno odôvodniť aj vadou predchádzajúceho procesného rozhodnutia, ktoré je právoplatné, ak takáto vada mala vplyv aj na meritórne rozhodnutie. 


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
35 min.

Odvolanie v Civilnom mimosporovom poriadku a v Civilnom sporovom poriadku je upravené odlišným spôsobom. Lektor v rámci videoškolenia bližšie poukazuje na rozdiely medzi týmito dvoma právnymi úpravami a na generálnu právnu úpravu obsiahnutú v Civilnom sporovom poriadku. 


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
24 min.

Právna úprava Civilného sporového poriadku v rámci rozhodnutí vydávaných civilnými súdmi upravuje samostatne inštitút uznesenia. Snahou zákonodarcu v rámci rekodifikácie bolo vymedziť pre uznesenie jednoznačnú procesnú pozíciu a teda primárnou pozíciou je, aby uzneseniami súd rozhodoval o procesných otázkach, o spôsobe vedenia konania. 


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
30 min.

Civilný sporový poriadok v rámci reformy právnej úpravy dovolacieho konania ustanovil aj nový typ dovolania, ktorého účelom je riešiť situácie, kedy súdy nižšieho stupňa, teda odvolací súd a súd prvej inštancie, nesprávne právne posúdia vec z dôvodu, že sa odklonia od ustálenej judikatúry dovolacieho súdu. 


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
35 min.

Dovolanie v civilnom procese predstavuje mimoriadny opravný prostriedok, ktorý slúži sporovým stranám na preukázanie toho, že rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť, nebolo vydané zákonne a že tu existuje vážny dôvod pre jeho zmenu alebo zrušenie, teda dosiahnutie toho, že bude výnimočne preskúmané dovolacím súdom v dôsledku takých vád a nedostatkov, ktoré odôvodňujú jeho preskúmanie aj po právoplatnosti. 


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
37 min.

Civilný sporový poriadok nadväzuje na koncepciu Občianskeho súdneho poriadku v otázke rozhodovania v civilnom sporovom procese a ustanovuje rozsudok ako základný spôsob rozhodovania o nároku žalobcu uplatnenom v konaní. 


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
31 min.

Po podaní žaloby nasleduje tzv. písomné štádium súdneho konania, ktoré zavádza Civilný sporový poriadok ako novinku v súdnom konaní, a jeho účelom je zabezpečiť pre súd dostatok informácií do konania ešte pred tým, ako bude vytýčené prvé pojednávanie.