Daňová optimalizácia v roku 2017

Zohrané duo lektorov Ozimý – Tužinský vám na školení s vždy horúcou témou Daňová optimalizácia vysvetlí, ako legálne využiť daňovo-optimalizačné prvky pri tvorbe základu dane z príjmov. Venovať sa okrem iného budú i daňovým výdavkom, využitiu rozdielov v zdaňovaní fyzických a právnických osôb, pohľadávkam v účtovníctve či špecifickým druhom nákladov, výdavkov a transakcií. Prinesú i tipy, ako zvýšiť vlastné imanie s cieľom vyhnúť sa štatútu spoločnosti v kríze, ako zvýšiť výsledok hospodárenia napríklad kvôli získaniu úveru od banky alebo ako sa vyhnúť daňovej strate. Chýbať nebudú ani vybrané tipy pre SZČO a rekapitulácia najdôležitejších čísel.

Program

Daňový výdavok

 • Vymedzenie daňového výdavku na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • Paušálne výdavky (80/20) u právnickej osoby a vplyv na zamestnanca
 • Daňové výdavky uznané až po zaplatení a formy ich daňovej uznateľnosti bez zaplatenia
 • Reklamné predmety a obchodné vzorky

Využitie rozdielov v zdaňovaní FO a PO

 • Príležitostné príjmy FO
 • Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku FO
 • Paušálne náhrady vyplácané zamestnancom/konateľom
 • Príjmy oslobodené od dane a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

Rekapitulácia foriem vlastníctva/užívania majetku z daňového pohľadu a komparácia výhodnosti jednotlivých foriem

 • Operatívny/Finančný prenájom, financovanie úverom alebo nákupom (komparácia výdavkov a ich uznateľnosti, dôsledky na DPH a výhodnosť pre platiteľov/neplatiteľov DPH)
 • Registračné poplatky ako súčasť obstarávacej ceny vozidla verzus jednorazový daňový výdavok
 • Argumentácia pri daňovej kontrole a špecifické dopravné prostriedky (motorka, bicykel, kolobežka, korčule...)

Pohľadávky v účtovníctve

 • Opravné položky k pohľadávkam
 • Odpísanie pohľadávky
 • Postúpenie pohľadávky
 • Príslušenstvo k pohľadávkam

Špecifické druhy nákladov/výdavkov/transakcií

 • Spotrebiteľské súťaže
 • Zamestnanecké súťaže
 • Darovanie
 • Podiely na zisku z pohľadu zákona o dani z príjmov, účtovníctva, zdravotného poistenia a obchodného práva

Tipy, ako zvýšiť vlastné imanie spoločnosti (s cieľom vyhnúť sa štatútu spoločnosti v kríze), výsledok hospodárenia (kvôli získaniu úveru od banky) alebo tipy, ako sa vyhnúť daňovej strate

 • Transakcie vo vlastnom imaní spoločnosti
 • Transakcie s majetkom
 • Transakcie so záväzkami
 • Pripočítateľné a odpočítateľné položky a možnosti ich ovplyvnenia

Vybrané tipy pre SZČO a rekapitulácia najdôležitejších čísiel

 • Plánovanie príjmov a výdavkov FO
 • Výdavky vynaložené pred podnikaním
 • Suma, od ktorej je SZČO povinná platiť sociálne poistenie
 • Nezdaniteľná časť vo vzťahu k výške príjmu
 • Porovnanie foriem zdaňovania FO (výhody/nevýhody)

 

Harmonogram:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
6.9.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Mapa
90 €Zrealizované
7.9.2017Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706

Mapa
90 €Zrealizované
8.9.2017Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
90 €Zrealizované
14.9.2017Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414

Mapa
90 €Zrealizované
20.9.2017Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32 

Mapa
90 €Zrealizované
27.9.2017Nitra

Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, 949 01 Nitra

Mapa
90 €Zrealizované
10.11.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

OBSADENÉ

Mapa
90 €Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.

Profil lektora

autor-Tuzinsky_120x180.png
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Špecialista na dane a účtovníctvo, lektor a autor odborných článkov a publikácií ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod. Venuje sa aj spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Videoprofil nájdete tu.


Najnovšie videoškolenia lektora

Odložená daň z príjmov k 31. 12. 2016 – účtovanie a vykazovanie
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2016
Príležitostný príjem z pohľadu zákona o dani z príjmov u fyzických osôb

Funkcie

Partner