Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2015 (praktický príklad na novom tlačive) a podanie účtovnej závierky

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2016 prináša so sebou veľa zmien, ktoré sa musia aplikovať už pri podaní daňového priznania za rok 2015. Tieto zmeny, ale aj mnohé iné pripočítateľné a odpočítateľné položky budú riešené a preberané na našom školení na konkrétnom príklade pri vyplnení daňového priznania za rok 2015. Okrem toho vám lektor poskytne informácie ohľadne účtovnej závierky, ktoré sú dôležité pre splnenie si zákonných povinností (lehoty, vzory...)

Program

 • Informácie k podaniu a zostaveniu účtovnej závierky a zadefinovanie veľkostných kritérií pre účtovné jednotky (vplyv na zostavenie účtovnej závierky)

   • Čo je súčasťou účtovnej závierky
   • Zadefinovanie zostavenia a schválenia účtovnej závierky
   • Veľkostné kritériá účtovnej jednotky a ich výpočet
   • Zmeny v určení lehoty pri schválenej účtovnej závierke
   • Lehoty na podanie účtovnej závierky a zverejnenie v registri účtovných závierok
   • Prepojenosť účtovnej závierky so zákonom o dani z príjmov, zadefinovanie zdaňovacieho obdobia a lehoty na podanie DP (lehoty platné aj pre účtovnú závierku) 
 • Zadefinovanie osoby, ktorá je povinná podať DP 
 • Komplexný príklad na riešenie vyplnenia daňového priznania za rok 2015
   • Riešenie problematiky nedaňových výdavkov a limitovaných daňových výdavkov ako luxusné motorové vozidlá, limitované nájomné, predaj hmotného majetku, členské príspevky, reklamné predmety, likvidácia tovaru, pohonné látky, daň z pridanej hodnoty, vymáhanie pohľadávok
   • Úprava základu dane  v daňovom priznaní
   • Zmluvné pokuty a úroky z omeškania účtované do konca roku 2014 a v roku 2015 a vplyv v daňovom priznaní v roku 2015
   • Záväzky po splatnosti a dosah na základ dane
   • Opravné položky vrátane príslušenstva a rezervy
   • Odpis pohľadávky vrátane príslušenstva
   • Opravy chýb minulých účtovných období a dosah na základ dane
   • Iné položky upravujúce základ dane podľa § 17 (napr. príjmy podliehajúce zrážkovej dani, konto pracovného času, kurzové rozdiely, príjmy podliehajúce zrážkovej dani, výdavky daňovo uznané až po zaplatení ako nájomné, účtovné služby, právne služby, normy, certifikáty)
 • Uplatnenie odpisov v daňovom priznaní
 • Úroky ako daňový výdavok v prípade poskytnutia od závislých osôb
 • Metóda zápočtu a vyňatia pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí
 • Uplatnenie daňovej straty a vyplnenie v daňovom priznaní
 • Výpočet daňovej licencie a zadefinovanie podmienok daňovej licencie                    
 • Započítanie daňovej licencie
 • Určenie daňovej povinnosti na účely výpočtu preddavkov na daň z príjmov
 • Závislé osoby v tuzemsku a vyplnenie informácií v daňovom priznaní
 • Asignačná daň pre neziskové organizácie

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Parkovanie v Bratislave pre účastníkov školenia 3 €/1 deň. 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
13.1.2016Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
78 €Zrealizované
15.1.2016Košice

KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49

Mapa
78 €Zrealizované
26.1.2016Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

Mapa
78 €Zrealizované
28.1.2016Prešov

Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2

Mapa
78 €Zrealizované
4.2.2016Poprad

Hotel SATEL***, Mnoheľova 825/3, 058 01 Poprad

Mapa
78 €Zrealizované
5.2.2016Žilina

Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833

Mapa
78 €Zrealizované
15.2.2016Košice

KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49

Mapa
78 €Zrealizované
17.2.2016Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2015

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Záznam z webinára: Uplatňovanie zákona o DPH pri reťazových obchodoch (dodanie tovaru do iného členského štátu, trojstranný obchod)
Zdaňovanie prirážky pri poskytovaní služieb cestovného ruchu v kontexte zmien novely zákona o DPH od 1. 1. 2018
Daň z motorových vozidiel za rok 2017

Funkcie

Partner