Prihlásiť

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2015 (praktický príklad na novom tlačive) a podanie účtovnej závierky

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2016 prináša so sebou veľa zmien, ktoré sa musia aplikovať už pri podaní daňového priznania za rok 2015. Tieto zmeny, ale aj mnohé iné pripočítateľné a odpočítateľné položky budú riešené a preberané na našom školení na konkrétnom príklade pri vyplnení daňového priznania za rok 2015. Okrem toho vám lektor poskytne informácie ohľadne účtovnej závierky, ktoré sú dôležité pre splnenie si zákonných povinností (lehoty, vzory...)

Program

 • Informácie k podaniu a zostaveniu účtovnej závierky a zadefinovanie veľkostných kritérií pre účtovné jednotky (vplyv na zostavenie účtovnej závierky)

   • Čo je súčasťou účtovnej závierky
   • Zadefinovanie zostavenia a schválenia účtovnej závierky
   • Veľkostné kritériá účtovnej jednotky a ich výpočet
   • Zmeny v určení lehoty pri schválenej účtovnej závierke
   • Lehoty na podanie účtovnej závierky a zverejnenie v registri účtovných závierok
   • Prepojenosť účtovnej závierky so zákonom o dani z príjmov, zadefinovanie zdaňovacieho obdobia a lehoty na podanie DP (lehoty platné aj pre účtovnú závierku) 
 • Zadefinovanie osoby, ktorá je povinná podať DP 
 • Komplexný príklad na riešenie vyplnenia daňového priznania za rok 2015
   • Riešenie problematiky nedaňových výdavkov a limitovaných daňových výdavkov ako luxusné motorové vozidlá, limitované nájomné, predaj hmotného majetku, členské príspevky, reklamné predmety, likvidácia tovaru, pohonné látky, daň z pridanej hodnoty, vymáhanie pohľadávok
   • Úprava základu dane  v daňovom priznaní
   • Zmluvné pokuty a úroky z omeškania účtované do konca roku 2014 a v roku 2015 a vplyv v daňovom priznaní v roku 2015
   • Záväzky po splatnosti a dosah na základ dane
   • Opravné položky vrátane príslušenstva a rezervy
   • Odpis pohľadávky vrátane príslušenstva
   • Opravy chýb minulých účtovných období a dosah na základ dane
   • Iné položky upravujúce základ dane podľa § 17 (napr. príjmy podliehajúce zrážkovej dani, konto pracovného času, kurzové rozdiely, príjmy podliehajúce zrážkovej dani, výdavky daňovo uznané až po zaplatení ako nájomné, účtovné služby, právne služby, normy, certifikáty)
 • Uplatnenie odpisov v daňovom priznaní
 • Úroky ako daňový výdavok v prípade poskytnutia od závislých osôb
 • Metóda zápočtu a vyňatia pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí
 • Uplatnenie daňovej straty a vyplnenie v daňovom priznaní
 • Výpočet daňovej licencie a zadefinovanie podmienok daňovej licencie                    
 • Započítanie daňovej licencie
 • Určenie daňovej povinnosti na účely výpočtu preddavkov na daň z príjmov
 • Závislé osoby v tuzemsku a vyplnenie informácií v daňovom priznaní
 • Asignačná daň pre neziskové organizácie

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Parkovanie v Bratislave pre účastníkov školenia 3 €/1 deň. Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:Registrovať  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
7.1.20167.1.2016ŽilinaRegistrovať78 €ObjednaťMapa

Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833

13.1.201613.1.2016BratislavaRegistrovať78 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

15.1.201615.1.2016KošiceRegistrovať78 €ObjednaťMapa

KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49

26.1.201626.1.2016NitraRegistrovať78 €ObjednaťMapa

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

28.1.201628.1.2016PrešovRegistrovať78 €ObjednaťMapa

Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2

4.2.20164.2.2016PopradRegistrovať78 €ObjednaťMapa

Hotel SATEL***, Mnoheľova 825/3, 058 01 Poprad

5.2.20165.2.2016ŽilinaRegistrovať78 €ObjednaťMapa

Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833

15.2.201615.2.2016KošiceRegistrovať78 €ObjednaťMapa

KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49

17.2.201617.2.2016BratislavaRegistrovať78 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

Profil lektora

Ing. Vladimír Ozimý

Vladimir_Ozimy.JPG

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@profivzdelavanie.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo, Mzdy a personalistika
PP školenie