Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016 (praktický príklad na tlačive) a podanie účtovnej závierky

Každoročné „starosti“ s podaním daňového priznania sa opäť blížia. Príďte na školenie s Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý na vzore nového tlačiva prakticky ukáže, ako vyplniť daňové priznanie. Venovať sa bude i predĺženiu lehoty na podanie DP, daňovej licencii, položkám zvyšujúcim a znižujúcim základ dane a rozdeleniu zisku od 1. 1. 2017. Rozoberať bude aj zostavenie účtovnej závierky pre mikro, malú i veľkú účtovnú jednotku a upozorní na sankcie z nepodania účtovnej závierky či riziká voči obchodným spoločnostiam.

Program

Účtovná závierka 

 • uzavretie účtovných kníh
 • zostavenie účtovnej závierky –  mikro, malá, veľká účtovná jednotka
 • prechod medzi jednotlivými veľkostnými kritériami ÚJ
 • lehota na podane účtovnej závierky
 • lehota na schválenie účtovnej závierky a lehota na jej oznámenie
 • zverejnenie v registri účtovných závierok
 • sankcie z nepodania účtovnej závierky, riziká voči obchodným spoločnostiam (výmaz z OR SR)

Daňové priznanie (na praktickom príklade vyplnenia DP)

 • lehota na podanie daňového priznania

 • predĺženie lehoty na podanie daňového priznania
 • vzor daňového priznania a praktický príklad na vyplnenie daňového priznania

  • vyznačenie závislých osôb
  • daňová licencia
  • nezahrnovanie kurzových rozdielov
  • identifikácia ekonomickej činnosti
  • výdavky a príjmy podliehajúce zrážkovej dani a vplyv na základ dane
 • Položky zvyšujúce a znižujúce základ dane

 

  • závislé osoby a úprava základu dane (oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane)
  • pohonné látky a vplyv na základ dane
  • reklamné predmety ako daňovo uznaný, resp. neuznaný výdavok (reklama verzus reklamné predmety)

  • výdavky daňovo uznané až po zapatení a úprava základu dane
  • opravné položky a rezervy ako daňový, resp. nedaňový výdavok a vplyv na základ dane 
  • nezaplatené záväzky a vplyv na základ dane
  • pokuty, penále, dary a  iné výdavky, ktoré majú vplyv na základ dane
  • likvidácia zásob a úprava základu dane (likvidácia tovaru, materiálu)
  • uplatnenie odpisov v daňovom priznaní (prerušenie, predaj hmotného majetku, prenájom)
  • výdavky daňovo uznané vo väzbe na výšku základu dane (sponzorské, členské príspevky, odpisy luxusných motorových vozidiel)

  • limitované daňové výdavky ako výdavky na vymáhanie pohľadávok, predaj obchodného podielu, cenných papierov a iné

  • odpis pohľadávok a daňový vplyv na základ dane

 

 • uplatnenie daňovej straty
 • vyňatie príjmov zo zdrojov v zahraničí, zápočet dane zo zdrojov v zahraničí
 • výpočet daňovej povinnosti

 • výpočet preddavkov na daň  z príjmov právnických osôb a vyrovnanie nedoplatku, prípadne preplatku na dani z príjmov
 • uplatnenie asignačnej dane, podmienky, výpočet u právnickej osoby
 • sankcie z nepodania daňového priznania, oneskorená úhrada daňovej povinnosti, oneskorené vrátenie preplatku na dani z príjmov

 • rozdelenie výsledku hospodárenia, ktorým je zisk (zákonné podmienky, zdanenie, odvody zdravotného poistenia od 1. 1. 2017)

 

 

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
19.12.2016Trenčín

Hotel Elizabeth, Ul. gen. M. R. Štefánika 2, Trenčín

Mapa
78 €Zrealizované
13.1.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Mapa
78 €Zrealizované
27.1.2017Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina  OBSADENÉ

Mapa
78 €Zrealizované
30.1.2017Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

Mapa
78 €Zrealizované
31.1.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Mapa
78 €Zrealizované
1.2.2017Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

Mapa
78 €Zrealizované
7.2.2017Prešov

Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, Prešov

Mapa
78 €Zrealizované
8.2.2017Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

Mapa
78 €Zrealizované
10.2.2017Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706

Mapa
78 €Zrealizované
24.2.2017Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina  

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Prednáška Daňové priznanie a účtovná závierka právnických osôb 2016 / 193 kB
Príklad Daňové priznanie rok 2016 – praktický príklad / 576 kB
Tlačivo Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby / 477 kB
Prehľad Dvojité zdanenie / 39 kB
ÚZ 1/2017 –  Zákon o dani z príjmov / 2,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016 (praktický príklad na tlačive)

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Záznam z webinára: Uplatňovanie zákona o DPH pri reťazových obchodoch (dodanie tovaru do iného členského štátu, trojstranný obchod)
Zdaňovanie prirážky pri poskytovaní služieb cestovného ruchu v kontexte zmien novely zákona o DPH od 1. 1. 2018
Daň z motorových vozidiel za rok 2017

Funkcie

Partner