Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2017 (praktický príklad na tlačive) a podanie účtovnej závierky

Podávanie daňového priznania je už za rohom a s ním aj každoročné množstvo otázok spojených s jeho vypĺňaním. Uľahčite si tento proces a príďte na školenie vedené Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vás upozorní na dôležité lehoty, možnosti ich predĺženia a na vzore tlačiva ukáže, ako takéto priznanie vyplniť. Venovať sa okrem iného bude i položkám, ktoré vplývajú na výšku základu dane, rozdeleniu zisku od 1. 1. 2018, zostaveniu účtovnej závierky pre mikro, malú i veľkú účtovnú jednotku a upozorní na možné sankcie z nepodania účtovnej závierky.

BONUS: Súčasťou školenia je aj rešerš novely zákona o dani z príjmov platnej od 1. 1. 2018 (stručné informácie o zmenách).

Program

 • Účtovná závierka
 • Kategorizácia ÚJ a vplyv na účtovnú závierku
 • Zostavenie účtovnej zvierky, kedy nastáva tento moment, vplyv zostavenia účtovnej závierky na účtovanie účtovných prípadov
 • Schválenie účtovnej závierky, kedy nastáva tento moment, vplyv schválenej účtovnej zváierky na účtovanie účtovných prípadov
 • Lehoty na zostavenie a schválenie účtovnej závierky
 • Proces zasielania účtovnej závierky (RUZ, zbierka listín)
 • Likvidácia a vplyv na podanie UZ
 • Daňové priznanie právnických osôb
 • Osoba povinná podať daňové priznanie
 • Lehota na podanie daňového priznania 
 • Položky zvyšujúce a znižujúce základ dane s vplyvom na r. DP
 • Závislé osoby a úprava základu dane (pôžičky, predaj majetku)
 • Špecifické daňové výdavky (spotreba PHL, dary, reklamné predmety, pokuty, rezervy, opravné položky, postúpenie pohľadávky, záväzky po splatnosti, DPH hradená v inom členskom štáte EÚ, kurzové rozdiely...)
 • Výdavky daňovo uznané až po zaplatení
 • Odpisy majetku a porovnanie účtovných a daňových pravidiel
 • Členské príspevky
 • Uplatnenie daňovej straty
 • Príjmy zo zahraničia
 • Metóda vyňatia
 • Metóda zápočtu
 • Posledné „záchvevy" daňovej licencie
 • Preddavky na daň z príjmov, výpočet, vplyv DDP, sankcie
 • Podiely na zisku po 1. 1. 2017
 • Nesprávne vyplnená účtovná závierka a podané daňové priznanie
 • Lehota na podanie opravenej účtovnej závierky a daňového priznania
 • Sankcie vyplývajúce z takto podaných opravných výkazov
 • Riziká súvisiace so zrušením živnosti, ak sa účtuje nesprávne po novom (po 1. 1. 2018)
 • Ostatné kapitálové fondy po 1. 1. 2018 (daňové a účtovné hľadisko)

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

 V cene je zahrnutá publikácia Úplne znenia zákonov:

uzz-30-2017-obal

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
8. 1. 2018Žilina

Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833

Mapa
78 €Zrealizované
9. 1. 2018Poprad

Tatra Hotel ***, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad 

Mapa
78 €Zrealizované
10. 1. 2018Prešov

Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov

Mapa
78 €Zrealizované
11. 1. 2018Košice

KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49

Mapa
78 €Zrealizované
12. 1. 2018Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32

Mapa
78 €Zrealizované
26. 1. 2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5  OBSADENÉ

Mapa
78 €Zrealizované
29. 1. 2018Žilina

Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833

Mapa
78 €Zrealizované
30. 1. 2018Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706

Mapa
78 €Zrealizované
9. 2. 2018Trnava

IMPIQ Hotel, B.S. Timravy 2

Mapa
78 €Zrealizované
12. 2. 2018Košice

KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49

Mapa
78 €Zrealizované
16. 2. 2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
78 €Zrealizované
19. 2. 2018Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

Daňové priznanie PO a UZ za zdaňovacie obdobie 2017.pptx / 168 kB
Daňové priznanie rok 2017 – praktický príklad.docx / 1,00 MB
Daňové priznanie.pdf / 3,00 MB
Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov PO.pdf / 318 kB
Pripočitateľné a odpočitateľné položky.docx / 92 kB
Uplatnenie výdavkov na spotrebované PHM u PO.pdf / 436 kB
Usmernenie podľa zákona o učtovníctve, ktoré sa zrušujú s likvidáciou.pdf / 307 kB
Dvojité zdanenie-metódy.pdf / 39 kB
Zákon o účtovníctve.pdf / 2,00 MB
Pripočítateľné a odpočítateľné položky.docx / 20 kB
Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty.pdf / 3,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2017 (praktický príklad na tlačive)

Najbližšie školenia lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Záznam z webinára: Výdavky daňovo uznané až po zaplatení (§ 17 ods. 19 ZDP)
Záznam z webinára: Právo na odpisovanie technického zhodnotenia u nájomcu a ukončenie nájmu
Praktické video ako zdaniť, odviesť a oznámiť daň z dividend

Funkcie

Partner