GDPR a osobné údaje očami kontrolného orgánu

Zaujímajú vás podrobnosti o procese kontroly spracúvania osobných údajov? Poznáte svoje práva a povinnosti pri kontrole vykonávanej úradom? Zaujímajú vás právomoci a povinnosti úradu pri výkone kontroly? Viete, ako sa na oznámenú kontrolu pripraviť a na čo je potrebné klásť dôraz počas jej priebehu? Chcete sa dozvedieť, na čo sa úrad pri kontrole spravidla zameriava a aké pochybenia kontrolovaných osôb (prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov) zisťuje najčastejšie? Odpovede (nielen) na uvedené otázky získate počas dvojdňového seminára priamo od inšpektora Úradu na ochranu osobných údajov. Na základe svojich dlhoročných skúseností v kontrolnej činnosti vás upozorní na najčastejšie chyby, ktorých sa v praxi podnikatelia dopúšťajú a zároveň vás spolu s JUDr. Marcelovou Macovou, PhD. upozorní na všetky rizikové situácie, ktoré môžu nastať pri spracúvaní osobných údajov. Súčasťou seminára bude široký priestor na diskusiu, v rámci ktorej budete mať príležitosť prezentovať vlastné problémy a hľadať ich riešenia spoločne s prítomnými lektormi.

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

  • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
  • Online publikáciu: 10/18 Zákon o ochrane osobných údajov, Nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (2018)
  • Videoškolenie: Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby – aktualizácia od 25. 5. 2018 (Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.)

Program

  • Pravidlá praktickej aplikácie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), nového zákona o ochrane osobných údajov a osobitných predpisov upravujúcich spracúvanie osobných údajov.
  • Kontrola spracúvania osobných údajov v nových podmienkach (ako prebieha kontrola od oznámenia kontroly po jej ukončenie).
  • Aké druhy sankcií môže úrad udeliť, aká môže byť výška pokuty v prípade zisteného nesúladu s nariadením alebo zákonom, preventívne opatrenia na zníženie rizika uloženia sankcie. 
  • Akou dokumentáciou musí prevádzkovateľ disponovať (záznamy o spracovateľských činnostiach, sprostredkovateľské zmluvy, pokyny pre oprávnené osoby, bezpečnostná dokumentácia, informačná povinnosť, poverenie zodpovednej osoby...).
  • Súhlas dotknutej osoby verzus oprávnený záujem – v akých situáciách je výhodnejší súhlas a v akých oprávnený záujem prevádzkovateľa?
  • Diskusia

 

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 10.30 prednáška

10.30 – 10.45 prestávka s koláčikom

10.45 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou

12.30 – 13.00 obedňajšia prestávka

13.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
Od: 11. 2. 2019
Do: 12. 2. 2019
Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Mapa
192 €Zrealizované
Od: 12. 3. 2019
Do: 13. 3. 2019
Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

Mapa
192 €Zrealizované
Od: 11. 4. 2019
Do: 12. 4. 2019
Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

Mapa
192 €Zrealizované
Od: 17. 10. 2019
Do: 18. 10. 2019
Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Mapa
192 €Kúpiť
Od: 10. 2. 2020
Do: 11. 2. 2020
Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

Mapa
192 €Kúpiť
Od: 23. 4. 2020
Do: 24. 4. 2020
Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

Mapa
192 €Kúpiť

Profil lektora

Macova_120x180.jpg
JUDr. Marcela Macová, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na  Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov. 

Profil lektora

Mgr. Viliam Mizák.jpg
Mgr. Viliam Mizák

Problematike ochrany osobných údajov sa ako zamestnanec Úradu na ochranu osobných údajov SR venuje viac než 10 rokov, z toho 5 rokov v pozícii inšpektora úradu. V minulosti participoval na príprave súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré nadväzne aplikoval v praxi. Jeho skúsenosti získané v rámci kontrol zameraných na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú na rozsiahle spektrum informačných systémov a ich prevádzkovateľov.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o ochrane osobných údajov.pdf / 3,00 MB
30 krokov súladu s novou právnou úpravou OOU.pdf / 565 kB
Informácia o účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, lehotách uchovávania a príjemcoch.xlsx / 21 kB
Sprostredkovateľská zmluva GDPR - vzor.pdf / 172 kB
Informačná povinnosť Úradu na ochranu osobných údajov.pdf / 459 kB
TEST PROPORCIONALITY oprávnených záujmov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.pdf / 384 kB
Vzor Záznamu o spracovateľských činnostiach revádzkovateľazástupcu prevádzkovateľa.ods / 9 kB
Zákon o ochrane osobných údajov.pptx / 1,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby – aktualizácia od 25. 5. 2018

Najbližšie školenia lektora


Funkcie

Partner