GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi

Nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR sú účinné od 25. 5. 2018. Vzhľadom na to, že nová legislatíva prináša nespočetný rad nových povinností, zorganizovali sme pre vás sériu školení, kde vás dôsledne informujeme o nových povinnostiach. Cieľom tohto seminára je poskytnúť účastníkom potrebné informácie v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na zvládnutie nových pravidiel v praxi. Všetky potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte zároveň možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú. V rámci školenia vám tiež ozrejmíme, v akom rozsahu sa na vás vzťahuje nariadenie GDPR a v akom nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov – keďže nie celý zákon sa vzťahuje na každý subjekt.

Popis

Viete:

 • ako má vyzerať poverenie pre oprávnené osoby?
 • ako má vyzerať sprostredkovateľská zmluva od 25. 5. 2018?
 • že bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?
 • ako má vyzerať záznam o spracovateľských činnostiach?
 • o možnosti získať certifikát, ak ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?
 • čo sú to balančné testy?
 • čo všetko máte mať vypracované, aby ste boli v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov?
 • ako má vyzerať označenie monitorového priestoru?

Program

 • Pramene práva (nariadenie, smernica, zákon, vykonávacie predpisy)
 • Pojmy (osobný údaj, online identifikátory, rodné číslo, údaj o zdraví, profilovanie, pseudoanonymizácia a ďalšie nové)
 • Subjekty spracúvania osobných údajov – tretia strana, príjemca, subdodávateľ
 • Sprostredkovateľ a jeho nové povinnosti a nové náležitosti zmluvy
 • Právne základy spracúvania osobných údajov – povieme si, kedy treba súhlas a ako a kedy používať oprávnený záujem
 • Monitorovanie priestorov kamerovým systémom
 • Povinnosť informovania dotknutej osoby
 • Práva dotknutej osoby [právo na opravu, na vymazanie (zabudnutie), obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, právo namietať, namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania]
 • Bezpečnostné opatrenia – ako má vyzerať bezpečnostná dokumentácia po 25. 5. 2018
 • Štandardné opatrenia (vrátane poverení osôb spracúvajúcich osobné údaje)
 • Špecifické opatrenia (bezpečnostné incidenty, oznamovacia povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov voči Úradu na ochranu osobných  údajov, a to aj voči dotknutej osobe, lehoty na oznámenie)
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach – viete, že záznamy musí mať vypracované v určitých prípadoch aj sprostredkovateľ?
 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a Povinná konzultácia s úradom na ochranu osobných údajov. Povieme si, ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyvu, obsah posúdenia vplyvu, konzultáciu a zákonné lehoty
 • Zodpovedná osoba (kto je povinný mať zodpovednú osobu, postavenie zodpovednej osoby a jej povinnosti). Môžete mať externú zodpovednú osobu? Ak to bude zamestnanec, kto môže a kto nemôže byť zodpovednou osobou?
 • Cezhraničný prenos osobných údajov 
 • Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu
 • Kódex správania, certifikát a akreditácia
 • Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
 • Diskusia

 Bonus: vzor sprostredkovateľskej zmluvy, informačnej povinnosti

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
13. 8. 2018Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

Mapa
90 €Zrealizované
14. 8. 2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Mapa
90 €Zrealizované
5. 9. 2018Trnava

Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, Trnava

Mapa
90 €Zrealizované
6. 9. 2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Mapa
90 €Zrealizované
7. 9. 2018Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín

Mapa
90 €Zrealizované
10. 9. 2018Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

Mapa
90 €Zrealizované
11. 9. 2018Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra

Mapa
90 €Zrealizované
17. 9. 2018Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

Mapa
90 €Zrealizované
18. 9. 2018Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

Mapa
90 €Zrealizované
19. 9. 2018Bardejov

Hotel Alexander, Bardejovské Kúpele, Bardejov

Mapa
66 €Zrealizované
4. 10. 2018Martin

Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2, Martin

Mapa
90 €Zrealizované
5. 10. 2018Prešov

Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov

Mapa
90 €Zrealizované
8. 10. 2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Mapa
90 €Zrealizované
14. 11. 2018Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

Mapa
90 €  Zrušené
15. 11. 2018Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

Mapa
90 €Kúpiť
16. 11. 2018Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

Mapa
90 €Kúpiť
26. 11. 2018Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra

Mapa
90 €Kúpiť
27. 11. 2018Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín

Mapa
90 €Kúpiť
3. 12. 2018Poprad

Tatra Hotel, Karpatská 3314/7, Poprad

Mapa
90 €Kúpiť
7. 12. 2018Prešov

Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, Prešov

Mapa
90 €Kúpiť
10. 12. 2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Mapa
90 €Kúpiť

Profil lektora

Macova_120x180.jpg
JUDr. Marcela Macová, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na  Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o ochrane osobných údajov.pdf / 3,00 MB
30 krokov súladu s novou právnou úpravou OOU.pdf / 565 kB
Informácia o účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, lehotách uchovávania a príjemcoch.xlsx / 21 kB
Informačná povinnosť Úradu na ochranu osobných údajov.pdf / 459 kB
Sprostredkovateľská zmluva GDPR - vzor.pdf / 172 kB
TEST PROPORCIONALITY oprávnených záujmov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.pdf / 384 kB
Vzor Záznamu o spracovateľských činnostiach revádzkovateľazástupcu prevádzkovateľa.ods / 9 kB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Spracúvanie osobných údajov externými subjektmi od 25. 5. 2018 a prenosy osobných údajov v rámci členských štátov EÚ a tretích krajín

Najbližšie školenia lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Ochrana osobných údajov v ubytovacích zariadeniach podľa GDPR
Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby – aktualizácia od 25. 5. 2018
Návod, ako oznámiť zodpovednú osobu Úradu na ochranu osobných údajov

Funkcie

Partner