Prihlásiť

EPI Konferencia Konkurz a reštrukturalizácia – všetko o zmenách

Konferencia ponúka unikátny prierez všetkým dôležitým v aktuálne rezonujúcej téme konkurzného práva.
Program je zacielený na vysvetlenie najproblematickejších a najdiskutovanejších tém konkurzu a reštrukturalizácie.

Účasťou na konferencii získate 10 kreditných bodov.

Ponúkame vám:
- Výnimočnú príležitosť získať informácie od vysokokvalifikovaných odborníkov špecializujúcich sa na oblasť konkurzov a reštrukturalizácií.
- Široký priestor na diskusiu.
- Odporúčania skúsených odborníkov z praxe, podrobné vysvetlenia nových pravidiel, dôsledný pohľad na možné súvislosti a riešenia konkurznej a reštrukturalizačnej problematiky.

Popis

Aktuálne otázky a problémy aplikačnej praxe

10-kreditov-pre-spravcov_217x60Program

 

1. deň konferencie (25. 04. 2017)

  

 HARMONOGRAM:

 

9:30 – 10:00 hod.

 

 

Registrácia účastníkov s občerstvením

 

10:00 – 12:00 hod.

 macek

 

Zmeny v reštrukturalizáciách a ich budúcnosť

JUDr. Jaroslav Macek

Zmeny v právnej úprave reštrukturalizácie – prvé aplikačné skúsenosti po novele č.377/2016 Z. z. Budúcnosť reštrukturalizácií

 

12:00 – 13:00 hod.

 

 

Obed, prezentácia EPI Právneho systému

 

13:00 – 14:45 hod.

 

 

Osobný bankrot po novom

JUDr. Branislav Pospíšil

Stručný prierezový prehľad novými pravidlami, inštitútmi a procesmi zavedenými poslednou novelou ZKR venujúcou sa problematike osobného bankrotu

 

 

14:45 – 15:00 hod.

 

 

Prestávka s občerstvením

 

15:00 – 17:00 hod.

maliar

 

Pravidlo absolútnej priority a jeho presadzovanie v európskej úprave

JUDr. Martin Maliar

Pravidlo absolútnej priority je základným pravidlom pre hľadanie spravodlivosti medzi veriteľmi vo vzťahu k hodnote majetku upadnutého dlžníka. Najstaršia judikatúra k tomuto pravidlu sa viaže ešte na medzivojnové obdobie, avšak jej kontext sa nijako zásadnejšie nezmenil. Nová európska smernica má ambíciu toto pravidlo výslovne zakotviť, čo môže mať vplyv aj na vnútroštátnu legislatívu

 

19:00 hod.

 

Galavečer 

Večera spojená s rautom

 

20:30 – 22:00 hod.

 

Mafiánske historky

Peter Batthyány, Peter Sklár, Martin Vanek, Igor Adamec

 

2. deň konferencie (26. 04. 2017)

 

HARMONOGRAM:

 

9:00 - 10:30 hod.

kralik

 

Novela vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. účinná od 1. marca 2017 v praxi

JUDr. Matúš Králik, PhD.

Zmeny týkajúce sa odmeňovania správcov za výkon správcovskej činnosti v jednotlivých konaniach podľa ZKR, paušálne náhrady a vymedzenie ďalších nových pojmov

 

10:30 - 10:45 hod.

 

 

Prestávka s občerstvením

 

10:45 - 12:00 hod.

durracinsky

 

Právo popretého veriteľa v konaní 

JUDr. Miroslav Duračinský 

 

12:00 - 13:00 hod.

 

 

Obed

 

13:00 hod.

 

 

Ukončenie konferencie

 

Po každej prednáške nasleduje diskusia

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

 

 

Konkurz a reštrukturalizácia na SlovenskuTermíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:Registrovať  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
25.4.201726.4.2017TrenčínRegistrovať252 €ObjednaťMapa

Trenčín, Hotel Elizabeth

2 – dňová konferencia s galavečerom 

(s ubytovaním pri obsadení izby 2 osobami)

25.4.201726.4.2017TrenčínRegistrovať294 €ObjednaťMapa

Trenčín, Hotel Elizabeth

2 – dňová konferencia s galavečerom

(s ubytovaním pri obsadení izby 1 osobou) 

25.4.201726.4.2017TrenčínRegistrovať192 €ObjednaťMapa

Trenčín, Hotel Elizabeth

2 – dňová konferencia s galavečerom

(bez ubytovania)

25.4.201726.4.2017TrenčínRegistrovať168 €ObjednaťMapa

Trenčín, Hotel Elizabeth

2 – dňová konferencia 

(bez ubytovania a bez galavečera)

PARTNERI

Organizátori konferencie:

185x60_poradca-podnikatela   185x60_profi-vydelavanie(1)   eurokodex

 

Partneri:

kpmt   SOPK_Logo_CMYK_SK TN rok

 

Mediálni partneri:

p_konferencie   education   UlpianusLogo


Profil lektora

JUDr. Jaroslav Macek

Macek.jpg

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1996. V roku 2001 úspešne absolvoval rigoróznu skúšku a získal titul JUDr. Už počas štúdia v roku 1995 začal pracovať v bankovom sektore, kde sa venoval najmä konkurznému právu. V roku 2003 sa stal sudcom Okresného súdu Žilina. Ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje konkurznú agendu, incidenčné spory a agendu obchodného registra. V rokoch 2006 a 2007 bol podpredsedom Okresného súdu Žilina, v rokoch 2011 a 2012 predsedom Okresného súdu Žilina. Zároveň externe pedagogicky pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy a Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, kde vyučuje najmä obchodné právo. Je tiež externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie SR. Venuje sa aj lektorskej a prednáškovej činnosti pre rôzne inštitúcie, ako napr. Daňové riaditeľstvo SR, Inštitút vzdelávania konkurzných správcov, advokátov a ďalšie vzdelávacie agentúry.

Profil lektora

JUDr. Branislav Pospíšil

(Pospíšil & Partners, k. s., prednášajúci na Paneurópskej vysokej škole). V rokoch 2002 až 2006 pôsobil na MS SR najprv v odbore legislatívy civilného práva a neskôr vo funkcii riaditeľa odboru obchodného a exekučného práva. Počas pôsobenia na ministerstve sa zúčastňoval na príprave a realizácii reformy insolvenčného práva. Ako aktívny člen komisie pre ďalšie novelizácie konkurzného práva pôsobí i naďalej. Od roku 2008 je zapísaný v zozname konkurzných a reštrukturalizačných správcov. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť, a to v oblasti konkurzov, ako aj veľkých korporatívnych reštrukturalizácií. Od roku 2010 pôsobí ako externý člen Justičnej akadémie pre oblasť konkurzného práva. Na tému konkurzného práva pravidelne prednáša doma aj v zahraničí.

Profil lektora

JUDr. Martin Maliar

maliar.jpg

(Sekcia legislatívy, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR). V súčasnosti pôsobí ako štátny zamestnanec v oblasti legislatívy občianskeho a obchodného práva, kde sa podieľa na príprave novej legislatívy. Vo svojej bohatej prednáškovej a publikačnej činnosti sa venuje predovšetkým problematike obchodného, konkurzného a spotrebiteľského práva.

Profil lektora

JUDr. Miroslav Duračinský

duračinský.jpg

(správca, Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.) je zakladajúcim partnerom spoločnosti SSR, k. s., kde participoval na najväčších konkurzných a reštrukturalizačných konaniach v doterajších dejinách SR. V minulosti pôsobil v odbore obchodného a exekučného práva MS SR, kde dohliadal na aplikáciu novoprijatého zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Pravidelne prednáša na odborných podujatiach venovaných problematike insolvenčného práva a je členom medzinárodnej organizácie INSOL Europe.

Profil lektora

JUDr. Matúš Králik

kralik.jpg

Komplementár spoločnosti KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie, k. s., ktorá je ako správcovská spoločnosť zapísaná do zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR od roku 2014. Deväť rokov pôsobil v justícii. Od roku 2004 sa intenzívne venuje problematike konkurzného práva a práva obchodných spoločností. Je autorom viacerých odborných článkov a odborných monografií s názvom Zákon o konkurze a reštrukturalizácii (2013, publikovaná na portáli epi.sk a ulpianus.sk) a Zákon o správcoch a vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (2014, vydavateľstvo Wolters Kluwer). Ako odborník pre oblasť konkurzného práva je taktiež občasným členom skúšobných komisií na správcovských skúškach menovaný ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@profivzdelavanie.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo, Mzdy a personalistika, Verejná správa, Právo, Manažment a podnikanie
PP školenie