Prihlásiť

Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
26.5.201627.5.2016Bratislava240 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

26.5.201626.5.2016Bratislava144 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

27.5.201627.5.2016Bratislava144 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

Profil lektora

JUDr. Anita Filová

p_filova_upr.jpg

Vyštudovala právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci rekodifikácie civilného práva procesného pôsobila ako tajomníčka subkomisie pre tvorbu Správneho súdneho poriadku. Od 1. mája 2014 bola vymenovaná do funkcie prokurátorky na Okresnej prokuratúre Bratislava II na netrestný úsek. V rokoch 2009 – 2014 pôsobila na Najvyššom súde Slovenskej republiky ako asistentka sudcu Najvyššieho súdu so zaradením do správneho kolégia NS SR.

Profil lektora

doc. JUDr. Mojmír Mamojka, ml., PhD.

mamojka ml 1.JPG

prorektor pre vedu a zahraničné vzťahy na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, člen Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva na Univerzite Komenského v Bratislave

Profil lektora

JUDr. Ladislav Duditš

ladislav-dudits.jpg

predseda senátu Krajského súdu v Košiciach

Lektor je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, titul JUDr. získal na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Od roku 1991 bol justičným čakateľom Krajského súdu v Košiciach. Po zložení odbornej justičnej skúšky bol v júni 1993 zvolený za sudcu a túto funkciu doteraz vykonáva. V justícii pôsobil ako sudca na Okresnom súde Košice I (1993 – 1997), na Okresnom súde Košice II, kde súčasne vykonával aj funkciu podpredsedu súdu (1997 – 2007) a od 1. 1. 2008 je sudcom Krajského súdu v Košiciach. V rokoch 2007 – 2008 bol poverený riadením Sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR. Je externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie SR a externým spolupracovníkom Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ. Absolvoval viacero zahraničných študijných pobytov. Od r. 2007 je národným zástupcom SR v Európskej komisii pre efektívnosť súdnictva (CEPEJ) pri Rade Európy v Štrasburgu. Bol členom rekodifikačnej komisie na prípravu nových procesných predpisov.

Profil lektora

JUDr. Marián Fečík

marian-fecik.jpg

prokurátor netrestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1997. V roku 2002 zložil rigoróznu skúšku na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V rokoch 1997 – 1998   vykonával základnú vojenskú službu na Vojenskom obvodovom súde v Banskej Bystrici. Následne pôsobil ako právnik katastrálneho odboru Okresného úradu v Trenčíne, pričom v roku 1998 po absolvovaní skúšky preukázania osobitnej spôsobilosti na Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky získal oprávnenie rozhodovať o vkladoch do katastra nehnuteľností.

V rokoch 1999 – 2001 bol právnym čakateľom na Okresnej prokuratúre v Trenčíne, od roku 2001 pôsobil ako prokurátor Okresnej prokuratúry v Trenčíne a od roku 2004 ako prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne. Od roku 2007 vykonáva funkciu prokurátora netrestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

Je aktívny v prednáškovej činnosti predovšetkým pre Justičnú akadémiu. Jeho bohatá publikačná činnosť zahŕňa príspevky do Justičnej revue, Informačného  spravodajcu  prokuratúry a množstva zborníkov. Je jedným z autorov prvého veľkého komentára vydavateľstva C. H. Beck k Občianskemu zákonníku. Bol členom Rekodifikačnej komisie pre Občiansky súdny poriadok a je členom Rekodifikačnej komisie pre Občiansky zákonník. Špecializuje sa najmä na oblasť správneho súdnictva a katastra nehnuteľností.

Profil lektora

JUDr. Romana Smyčková, PhD.

romana-smyckova.jpg

Vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník. V roku 1985 úspešne ukončila Právnickú fakultu UK v Bratislave, kde po skončení ostala pôsobiť ako asistent na katedre občianskeho práva najskôr so zameraním na rodinné právo, občianske právo hmotné a od roku 1994 dodnes s profiláciou na občianske právo procesné. V roku 1986 jej bol po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky udelený titul JUDr., v roku 2004 vedecko-akademická hodnosť PhD. Pedagogicky pôsobila aj na Akadémii policajného zboru SR, Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie Ekonomickej univerzity, na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, v súčasnosti pôsobí v obmedzenom rozsahu na  Paneurópskej vysokej škole práva. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií vrátane učebných textov, praktických cvičebníc, komentárov k Občianskemu súdnemu poriadku a Exekučnému poriadku, spoluautorkou monografie venovanej ochrane práv maloletých v civilnom procese a spoluautorkou monografie venovanej zastúpeniu v súkromnom práve. Aktívne sa zúčastňuje viacerých významných domácich aj zahraničných konferencií k aktuálnym otázkam civilného procesného práva. Od júla 2012 pôsobila ako členka, neskôr podpredsedníčka Rekodifikačnej komisie pre rekodifikáciu Občianskeho súdneho poriadku, v súčasnosti je členkou komisie pre rekodifikáciu súkromného práva v pracovnej skupine pre rodinné právo.

Profil lektora

JUDr. Soňa Mesiarkinová

Lektorka absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju kariéru v justícii začala v roku 1983, ako justičná čakateľka pôsobila až do roku 1985 na Mestskom súde v Bratislave. V roku 1986 sa stala sudkyňou Obvodného súdu Bratislava II, kde pôsobila do roku 1992. Od roku 1992 až do roku 2006 bola sudkyňou Krajského súdu v Bratislave, kde vykonávala aj funkciu predsedníčky senátu (2001 ‒ 2006). Od roku 2007 pôsobí ako sudkyňa Najvyššieho súdu SR, pričom od roku 2011 je predsedníčkou senátu a od roku 2014 predsedníčkou občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR. Je externou členkou pedagogického zboru Justičnej akadémie SR, zároveň externou vyučujúcou na Paneurópskej vysokej škole a tiež členkou skúšobného senátu Slovenskej advokátskej komory, lektorkou vzdelávania a členkou Redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie. Od roku 2012 bola členkou Rekodifikačnej komisie pre rekodifikáciu civilného procesu a v súčasnosti je podpredsedníčkou Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@profivzdelavanie.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Právo
PP školenie