Prihlásiť

Konferencia - Rekodifikácia civilného procesného práva

Tri nové procesné kódexy nadobudnú účinnosť 1. júla 2016 a nahradia doteraz používaný Občiansky súdny poriadok z roku 1963.

Čo všetko bude inak a aké konkrétne novinky táto veľká zmena prinesie do činnosti súdov a advokátov? Prednášať budú aj  členovia rekodifikačnej komisie, ktorí sa na zavedení a tvorbe troch nových zákonov významne podieľali.

Program

Program konferencie 17.12.2015

 

8:00 – 9:00 hod.

 

 

Registrácia účastníkov s občerstvením

 

9:00 hod.

 

 

Otvorenie konferencie

 

9:05 – 12:00 hod. 

števček

 

Civilný sporový poriadok

doc. JUDr. Marek Števček, PhD.  
Po ukončení štúdií na Právnickej fakulte UK v Bratislave v roku 1999 nastúpil na Katedru občianskeho práva Univerzity Komenského Právnickej fakulty v Bratislave, kde pôsobí doteraz. Okrem toho pôsobil aj na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a ako vedecký pracovník v Ústave štátu a práva SAV v Bratislave. Prednášal občianske právo hmotné a procesné aj na PEVŠ v Bratislave, ako aj na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.
Je členom Vzdelávacieho kolégia Slovenskej advokátskej komory i redakčných rád viacerých odborných časopisov a predsedom Rozhodcovského súdu pri Slovenskom futbalovom zväze. Vo vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje širokému spektru problémov občianskeho práva. Publikoval niekoľko desiatok odborných a vedeckých statí nielen v domácej odbornej periodickej a knižnej literatúre, ale aj v zahraničí. Spoluautorsky sa tiež podieľal na vydaní niekoľkých knižných prác, učebníc (občianskeho práva hmotného i procesného, rodinného práva či medzinárodného procesného práva), ako aj Encyklopédie Beliany. Samostatné vedecké monografie venoval problematike procesného nástupníctva v civilnom procese a exekučným právnym sporom. Je spoluautorom komentára k Občianskemu súdnemu poriadku (za druhé vydanie tohto komentára prevzal ako vedúci autorského kolektívu prestížnu Autorskú cenu Karlovarských právnických dní), Exekučnému poriadku a k zákonu o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom vydaných Nakladateľstvom C. H. Beck v Prahe.

 

12:00 – 13:00 hod.

 

 

Obed

 

13:00 – 16:00 hod.

loktor1

 

Civilný mimosporový poriadok

JUDr. Romana Smyčková, PhD.
Vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník. V roku 1985 úspešne ukončila Právnickú fakultu UK v Bratislave, kde po skončení ostala pôsobiť ako asistent na katedre občianskeho práva najskôr so zameraním na rodinné právo, občianske právo hmotné a od roku 1994 dodnes s profiláciou na občianske právo procesné. V roku 1986 jej bol po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky udelený titul JUDr., v roku 2004 vedecko-akademická hodnosť PhD. Pedagogicky pôsobila aj na Akadémii policajného zboru SR, Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie Ekonomickej univerzity, na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, v súčasnosti pôsobí v obmedzenom rozsahu na  Paneurópskej vysokej škole práva. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií vrátane učebných textov, praktických cvičebníc, komentárov k Občianskemu súdnemu poriadku a Exekučnému poriadku, spoluautorkou monografie venovanej ochrane práv maloletých v civilnom procese a spoluautorkou monografie venovanej zastúpeniu v súkromnom práve. Aktívne sa zúčastňuje viacerých významných domácich aj zahraničných konferencií k aktuálnym otázkam civilného procesného práva. Od júla 2012 pôsobila ako členka, neskôr podpredsedníčka Rekodifikačnej komisie pre rekodifikáciu Občianskeho súdneho poriadku, v súčasnosti je členkou komisie pre rekodifikáciu súkromného práva v pracovnej skupine pre rodinné právo.

 • Stručná charakteristika všeobecných východísk diferenciácie civilného procesu a jej reflexia v nových procesných kódexoch, pojmové a hodnotové vymedzenie mimosporového procesu, všeobecné východiská pre mimosporový proces (CSP a CMP a ich vzájomný vzťah, predmet zákona a jeho vymedzenie, systematika zákona, terminológia a jej objasnenie)
 • Základné princípy Civilného mimosporového poriadku (jednotlivé princípy právnej úpravy mimosporového procesu a ich význam pri výklade zákona, dôraz na vybrané princípy)
 • Procesné nóva právnej úpravy mimosporového procesu vo všeobecných ustanoveniach zákona (základné procesné novoty a odlišnosti v procesných podmienkach, priebehu konania, dokazovaní, súdnych rozhodnutiach, trovách konania a opravných prostriedkoch)
 • Inštitucionálne zmeny v právnej úprave jednotlivých druhov mimosporových konaní (zásadné modifikácie novej právnej úpravy jednotlivých osobitných konaní s dôrazom na rodinnoprávne súdnictvo, konanie o dedičstve, konania v statusových veciach fyzických osôb)
 • Neodkladné opatrenia a vykonávacie konanie v mimosporových veciach (inštitucionálne zmeny v mimosporových veciach, druhy neodkladných opatrení)
 • Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých (priebeh vykonávacieho konania)


 

 

16:00 hod.

 

 

Ukončenie konferencie prvý deň

 

Program konferencie 18.12.2015

 

9:00 hod.

 

 

Otvorenie konferencie

 

9:05 – 12:00 hod.

p_filova_upr

 

Správny súdny poriadok

JUDr. Anita Filová 
Vyštudovala právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci rekodifikácie civilného práva procesného pôsobila ako tajomníčka subkomisie pre tvorbu Správneho súdneho poriadku. Od 1. mája 2015 bola vymenovaná do funkcie prokurátorky na Okresnej prokuratúre Bratislava II na netrestný úsek. V rokoch 2009 – 2014 pôsobila na Najvyššom súde Slovenskej republiky ako asistentka sudcu Najvyššieho súdu so zaradením do správneho kolégia NS SR.

 • Základné princípy konania s dôrazom na princíp zákazu zneužitia práva
 • Právomoc a príslušnosť správnych súdov
 • Účastníci konania, osoba zúčastnená na konaní, zainteresovaná verejnosť
 • Zastúpenie
 • Náležitosti žaloby
 • Všeobecná správna žaloba ako základný typ žaloby
 • Žaloba opomenutého účastníka
 • Uspokojenie žalobcu
 • Správna žaloba vo veciach správneho trestania
 • Správna žaloba v sociálnych veciach
 • Správna žaloba vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia
 • Osobitné konania
 • Trovy konania
 • Opravné prostriedky
 • Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 

12:00 hod.

 

 

Obed + ukončenie konferencie druhý deň

 

Po každej prednáške nasleduje diskusia.

 

Účastnícky poplatok 198 € s DPH obsahuje organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie a teplý obed.

 

Termín uzávierky prihlášok je 10. 12. 2015.

 

Dopravné spojenie:

Z Hlavnej železničnej stanice – 3 km/20 min. Nastúpte na autobus č. 93 a vystúpte na zastávke Aupark. Prestúpte na autobus č. 50, 88, 91 alebo 191 na zastávku Most SNP a odtiaľ sa hotel nachádza asi 1 minútu peši.

Z autobusovej stanice Mlynské nivy – 3 km/7 min. Nastúpte na autobus č. 70 a vystúpte na zastávke Most SNP.

 

Ceny parkovania v pešej dostupnosti hotela do 10 min. chôdze sú takéto:

 

HOTEL DEVÍN (možnosť obmedzená max. 7 miest)

Zvýhodnená sadzba:

 • 2,40 €/hodina
 • max. 10 €/deň

HOTEL PARK IN – 1 minúta chôdze

Hodinová sadzba:

 • 3,30 €/hodina
 • max. 44,10 €/24 hodín

 

HOTEL CARLTON – 2 minúty chôdze

 • 1. hodina: 3,70 € , každá ďalšia hodina: 3 €
 • max. 45 €/24 hodín

 

OPERA – 3 minúty chôdze

Základná sadzba:

pondelok – piatok: 08:00 – 22:00

1,50 €/20 min. 3,00 €/40 min. 4,50 €/60 min. každých ďalších začatých 20 minút  1,5 € max. 25€/deň

 

AUPARK – 10 minút chôdze

 • Na platených parkovacích miestach sú prvé 3 hodiny parkovania zadarmo. Po uplynutí času bezplatného parkovania je za každú ďalšiu začatú hodinu poplatok 3€.


Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:Registrovať  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
17.12.201518.12.2015BratislavaRegistrovať198 €ObjednaťMapa

Hotel Devín, Riečna 4

PARTNERI

Organizátori konferencie:

185x60_poradca-podnikatela   185x60_profi-vydelavanie     185x60_bmp

 

Partneri konferencie:

185x60_epi 185x60_eurokodex  zm_logo_upr_1

 

Mediálni partneri:

185x60_education  185x60_konferencie  epravo_sk_RGB1 

 

Judikát, judikáty, judikatúra súdov SR  Zbierka zákonov SR  UlpianusLogoKontakt na organizátora

email: vzdelavanie@profivzdelavanie.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Právo
PP školenie