Koncepcia nového zákona o odpadoch a jeho zavedenie do praxe

Čo prináša nový zákon o odpadoch? Aká je základná filozofia a princípy rozšírenej zodpovednosti výrobcov? Ktoré sú najdôležitejšie zmeny v novom zákone o odpadoch oproti súčasnému právnemu stavu? A aké sú nové trendy s nakladaním s biologicky rozložiteľným odpadom? Dozviete sa, ak prídete na jedinečnú konferenciu venovanú práve novému zákonu o odpadoch a jeho zavedeniu do praxe.

Popis

logo_mzpsk_upr

      Záštita štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

      Ing. Vojtecha Ferencza, PhD.

 

Program

 

8:00 – 9:00 hod.

 

 

Registrácia účastníkov s občerstvením

 

9:00 hod.

 

 

Otvorenie konferencie

 

9:10 – 9:30 hod. 

fotka-st1-na-web1

 

Hlavné východiská a celková koncepcia nového zákona o odpadoch

Ing. Vojtech Ferencz, PhD., štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
– od roku 2012 pôsobí ako štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR. Po skončení štúdia na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave od roku 1995 pracoval v spoločnosti VSS Košice, neskôr v spoločnostiach Kohit Košice, s. r. o., a REO, s. r. o., na poste finančného manažéra. V rokoch 2007 – 2010 pôsobil na Ministerstve hospodárstva SR ako generálny riaditeľ sekcie stratégie. Neskôr našiel uplatnenie v spoločnosti Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., a pár mesiacov pôsobil ako poradca ministra na MŽP SR.

 

9:30 – 10:15 hod.

dj1

 

Základná filozofia a princípy rozšírenej zodpovednosti výrobcov

Ing. Dušan Jurík, generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia MŽP SR  
 - je generálnym riaditeľom sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia MŽP SR od roku 2012. Po skončení štúdia na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave v roku 1987 pracoval v spoločnosti Transpetrol, neskôr na manažérskych pozíciách v súkromných spoločnostiach TPF leasing, Ltd. a Adept Ltd. V rokoch 2005 – 2010 pôsobil vo vedúcej funkcii na Ministerstve hospodárstva SR, od roku 2010 v stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli.

 

10:15 –11:00 hod.

eleonora

 

Najdôležitejšie zmeny v novom zákone o odpadoch oproti súčasnému právnemu stavu

Mgr. Eleonóra Šuplatová, riaditeľka odboru odpadového hospodárstva, MŽP SR
Po skončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Komenského, odbore ochrany a tvorby životného prostredia bola od r. 1993 do r. 2002 zamestnaná na Okresnom úrade Bratislava IV, odbore životného prostredia, oddelení ochrany prírody a odpadového hospodárstva.
Na MŽP SR pracuje od r. 2002 ako odborný referent na odbore odpadového hospodárstva.
V júli r. 2013 sa stala riaditeľkou odboru odpadového hospodárstva.

 

11:00 – 12:00 hod.

 

 

Obed

 

12:00 – 12:45 hod.

ttt

 

Kontrola povinností podľa ustanovení nového zákona o odpadoch

Ing. Jarmila Ďurďovičová – hlavná inšpektorka útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva, Slovenská inšpekcia životného prostredia
Vyštudovala Stavebnú fakultu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V roku 1992 začala pracovať v Slovenskej inšpekcii životného prostredia ako inšpektorka inšpekcie odpadového hospodárstva. Od roku 2003 pôsobí vo funkcii hlavnej inšpektorky útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva.

 

12:45 – 13:30 hod.

DSC_02861

 

Príprava na uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov v praxi

Mgr. Hana Nováková, MBA, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK, a. s. 
- je predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK, a. s. Študovala manažment na The Open University Business School vo Veľkej Británii, právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Pracovala vo viacerých nadnárodných spoločnostiach na rôznych odborných pozíciách. V roku 2003 ako zástupca jedného zo zakladateľov stála pri zrode spoločnosti ENVI-PAK, a. s., ktorá sa v roku 2004 stala prvou oprávnenou organizáciou v Slovenskej republike. Od roku 2005 zastáva pozíciu generálnej riaditeľky oprávnenej organizácie ENVI-PAK, a. s., a v roku 2007 sa stala predsedníčkou predstavenstva tejto spoločnosti. Je aktívnou členkou rôznych asociácií, v oblasti odpadov sú to medzinárodné asociácie EXPRA a PRO-EUROPE, ktoré združujú väčšinu významných organizácií zaoberajúcich sa rozšírenou zodpovednosťou výrobcov pre obaly a neobalové výrobky v Európe.

 

13:30 – 13:45 hod.

 DSC057471

 

Pozitíva a očakávania nového zákona o odpadoch pri rozvoji systému zberu a recyklácie elektroodpadu na území SR

Mgr. Peter Valent, vyštudoval Univerzitu M. Bela v Banskej Bystrici, odbor environmentalistiky a ekológie.
V súčasnosti pôsobí v ENVIDOME, združení výrobcov elektrospotrebičov, kde sa spolupodieľal na jeho založení v roku 2005 a vo funkcii prevádzkového riaditeľa spolurozbiehal úspešný systém spätného odberu elektroodpadu prostredníctvom predajní a prispel k riešeniu praktického vykonávania zberu a recyklácie elektroodpadu na celom území SR. Od roku 2011 je vo funkcii generálneho riaditeľa združenia. V rámci pôsobenia v ENVIDOMe bol súčasťou mnohých medzinárodných projektov zameraných na rozvoj environmentálne vhodného nakladania s elektroodpadom. V roku 2009 bol iniciátorom vzniku koordinačného centra zberu elektroodpadu, riešiaceho problematiku spravodlivého plnenia si povinností všetkých výrobcov a korektného nakladania s elektroodpadom vo všetkých obciach na celom území SR, ktoré vyvrcholilo podpisom Memoranda so ZMOS o spolupráci a rozvoji systému zberu elektroodpadu.
Pred pôsobením v ENVIDOME (1997) pracoval vo výrobnom závode SONY na pozícii vedúceho pracovníka ochrany životného prostredia zodpovedajúceho za manažment  výroby, ako aj výrobkov s ohľadom na vysoké environmentálne požiadavky. Počas pôsobenia v SONY rozbiehal vybudovanie interného recyklačného strediska na spracovanie elektroodpadu a jeho jednotlivých častí a stál pri začiatkoch rozvoja recyklácie priemyselného odpadu v SR.

 

13:45 – 14:00 hod.

 

 

Prestávka s občerstvením

 

14:00 – 14:45 hod.

B Monok_foto1

 

 

Nové trendy s nakladaním s BRO (biologicky rozložiteľný odpad)

Branislav Moňok, podpredseda Priateľov Zeme – SPZ
- je jedným zo zakladajúcich členov OZ Priatelia Zeme – SPZ. Od roku 1995 pracoval v Centre zneškodňovania odpadov Košice, v stredisku triedeného zberu. Od roku 1998 pracuje v OZ Priatelia  Zeme – SPZ. Zameriava sa na spoluprácu so samosprávami na zefektívňovaní systémov OH, vyhľadáva vo svete a zavádza do praxe nové účinné prvky v OH, vedie informačné kampane pre verejnosť,  pomáha pri navrhovaní a zriaďovaní kompostární, zberných dvorov, obecných kompostovísk v SR a ČR. Je prednášateľom, školiteľom a autorom mnohých odborných publikácií a štúdií o nakladaní s biologickými odpadmi, kompostovaní, triedení odpadov, predchádzaní vzniku odpadov a pod. pre samosprávy, odbornú a laickú verejnosť. Aktívne sa zapája do tvorby strategických a koncepčných dokumentov a legislatívy SR v oblasti odpadov.

 

14:45 – 15:30 hod.

PG2

 

 

Zmeny v nakladaní s komunálnymi odpadmi a riadení odpadového hospodárstva obcí

Ing. Peter Gallovič, expert v oblasti odpadového hospodárstva zo spoločnosti E.P.A., spol. s r. o. (Environmentálna poradenská agentúra). Expert v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Na začiatku kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník. Od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva, a to najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice – okolie, neskôr v súkromnej sfére. V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti odpadového hospodárstva. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

 

15:30 hod.

 

 

Ukončenie konferencie

Po každej prednáške nasleduje diskusia.

 

Účastnícky poplatok 120 € s DPH (pre zástupcov verejnej správy 25 % zľava) obsahuje: 

  • publikácia UZ 21/2015 –  Zákon o odpadoch,
  • publikácia Praktické komentáre pre mestá a obce,
  • publikácia Príručka dobrého starostu,
  • študijné materiály,
  • organizačné náklady, 
  • celodenné občerstvenie formou bufetu.

UZ_21_2015-640x640balíček praktické komentáre_dobrý starosta

 

 

Termín uzávierky prihlášok je 4. 11. 2015.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
11.11.2015Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
120 €Zrealizované

Funkcie

Partner