Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. novembra 2017

Novela zákona o verejnom obstarávaní nadobudla účinnosť od 1. novembra 2017. Vo videoškolení sa zameriame na zmeny vo vybraných ustanoveniach zákona ako je napríklad zmena finančného limitu pre verejné obstarávanie nákupu potravín pre školské stravovacie zariadenia, DSS a zariadenia pre seniorov, ako aj iných zariadení podľa osobitných predpisov. Novela rozširuje zoznam výnimiek z pôsobnosti ZVO pre podlimitné zákazky a ZsNH. Zmeny sa taktiež týkajú aj úpravy veľmi dynamického spôsobu verejného obstarávania.

Program

 

  • Rozšírenie zoznamu výnimiek z pôsobnosti ZVO pre podlimitné zákazky a ZsNH
  • Zvýšenie finančného limitu na nákup potravín pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov a domovy sociálnych služieb, zariadenia podľa osobitného predpisu
  • Referencie – zdôraznená povinnosť overovania v Registri referencií
  • Možnosť vyhodnotenia splnenia podmienok účasti po vyhodnotení ponúk (§ 55 ods. 1 ZVO) len v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí
  • Zmeny týkajúce sa úpravy dynamického nákupného systému – možnosť uzatvoriť RD s jedným HS bez možnosti opätovného otvorenia súťaže
  • Zmeny týkajúce sa zadávania podlimitných zákaziek, ak ide o dodanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu – možnosť zadávať bez využitia EKS
  • Jednoobálkový systém pri zadávaní podlimitných zákaziek a vyhodnotenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk
  • Prechodné ustanovenia k úpravám účinným k 1. 11. 2017

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
20. 11. 2017

Novela zákona o verejnom obstarávaní nadobudla účinnosť od 1. novembra 2017. Vo videoškolení sa zameriame na zmeny vo vybraných ustanoveniach zákona ako je napríklad zmena finančného limitu pre verejné obstarávanie nákupu potravín pre školské stravovacie zariadenia, DSS a zariadenia pre seniorov, ako aj iných zariadení podľa osobitných predpisov. Novela rozširuje zoznam výnimiek z pôsobnosti ZVO pre podlimitné zákazky a ZsNH. Zmeny sa taktiež týkajú aj úpravy veľmi dynamického spôsobu verejného obstarávania.

24 €Zrealizované

Profil lektora

Ing. Hilda Gajdošová

konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., externý lektor spoločnosti Otidea, s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní, na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka autorského kolektívu pre prípravu novej učebnice NHF „Rozpočtová teória, politika a prax“ kde spracovala tému „Verejné obstarávanie“. Okrem uvedeného je konkurzným a reštrukturalizačným správcom podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zapísaný v zozname správcov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Prezentácia: Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. novembra 2017 / 129 kB

Najnovšie videoškolenia lektora

Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. novembra 2017

Funkcie

Partner