Nový zákon o odpadoch, vykonávacie predpisy – aplikačná prax + schválené a pripravované zmeny

Aké zmeny prináša schválená novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a aké povinnosti z nej vyplývajú? Na školení s Ing. Petrom Gallovičom informujeme o platných a pripravovaných právnych predpisoch v odpadovom hospodárstve a vykonávacích predpisoch. Držiteľov odpadov, výrobcov a organizáciu zodpovednosti výrobcov upozorníme na záväzky, ktoré sú zo zákona povinní dodržiavať. Čo však v prípade, že niektoré z nich zanedbáte, ako evidovať odpady a ako podávať hlásenia v odpadovom hospodárstve? Príďte a získajte dôležité informácie, ktoré vám uľahčia spĺňať všetky vaše povinnosti vyplývajúce z tohto zákona. Venovať sa tiež budeme dlho diskutovaným témam, akými sú napr. osobitné prúdy odpadov, stavebné odpady, komunálny odpad alebo samotné plastové tašky.

Program

 • Prehľad platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve
 • Posledné schválené zmeny v zákone a vykonávacích predpisoch
 • Pripravované zmeny v zákone a vykonávacích predpisoch
 • Prehľad povinností držiteľov odpadov – pôvodcov a subjektov nakladajúcich s odpadom
  •    základné pojmy dôležité pre pochopenie povinností
  •    základné povinnosti držiteľov odpadov + evidenčná a oznamovacia povinnosť
  •    nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich preprava
  •    špecifické povinnosti vybraných držiteľov odpadov
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – základné povinnosti výrobcov + špecifické povinnosti pre výrobcov niektorých vyhradených výrobkov (podľa zastúpenia účastníkov)
 • Osobitné prúdy odpadov
 • Stavebné odpady
 • Komunálny odpad
 • Administratívne nástroje – autorizácia, súhlasy, registrácia
 • Vykonávacie predpisy – prehľad dôležitých ustanovení s odkazmi na ustanovenia zákona, na ktoré sa viažu
 • Diskusia

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
5. 10. 2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
78 €Zrealizované
19. 10. 2017Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
78 €Zrealizované
4. 12. 2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
78 €Zrealizované
11. 12. 2017Košice

KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

Gallovic-new.jpg
Ing. Peter Gallovič

Expert v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Na začiatku kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník. Od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva, a to najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice – okolie, neskôr v súkromnej sfére. V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti odpadového hospodárstva. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

Zákon č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a vykonávacie predpisy / 3,00 MB

Najbližšie školenia lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Úvod do problematiky nového zákona o odpadoch, mapa zákona, základný prehľad – novinky a kontext
Nový zákon o odpadoch

Funkcie

Partner