Prihlásiť

Ochrana osobných údajov – odborná príprava na skúšku zodpovedných osôb + vydanie osvedčenia

JUDr. Marcela Macová, PhD., s vami na školení prejde všetky okruhy otázok na skúšku zodpovednej osoby. Okruhy budú delené do viacerých častí a každá časť končí testom. Počas tohto školenia dostanete k dispozícii viac ako 100 testových otázok, na ktorých si budete môcť preskúšať svoje vedomosti. Navyše, obsahom školenia bude aj inštitút zodpovednej osoby podľa nového nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré bude účinné od 25. 5. 2018. Príďte a získajte odpovede na otázky, či bude zodpovedná osoba povinná, kto bude môcť byť zodpovedná osoba alebo či bude potrebná skúška na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Popis

Priebeh seminára: Lektor s účastníkmi školenia prejde všetky okruhy otázok na skúšku zodpovednej osoby. Okruhy budú delené do viacerých častí a každá časť končí testom. Počas tohto seminára účastník školenia dostane k dispozícii viac ako 100 testových otázok, na ktorých si bude môcť preskúšať svoje vedomosti. Lektorka JUDr. Marcela Macová, PhD., úspešne absolvovala skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov SR a počas tohto seminára vám poskytne potrebné informácie, ktoré je potrebné vedieť pri skúške zodpovednej osoby. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dáva prevádzkovateľom možnosť rozhodnúť sa, či chcú alebo nechcú mať zodpovednú osobu. Tento seminár je pre tých, ktorí sa rozhodli, že ju mať chcú. Je to príprava na skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby, ktorú organizuje Úrad na ochranu osobných údajov SR. Seminára sa však môže zúčastniť ktokoľvek bez ohľadu na to, či na skúšku chce ísť alebo nie, pretože v priebehu seminára sa prejdú a vysvetlia všetky ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov. Počas seminára sa okrem iného dozviete, aké dokumenty musí mať zodpovedná osoba, aby bola považovaná za riadne poverenú. Účastníci seminára dostanú školiaci materiál, ktorý bude obsahovať všetky informácie, ktoré je potrebné sa naučiť na skúšku zodpovednej osoby.

Obsah seminára zahŕňa aj inštitút zodpovednej osoby podľa nového nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré bude účinné od 25. 5. 2018. Bude zodpovedná osoba povinná? Kto bude môcť byť zodpovedná osoba? Bude potrebná skúška na Úrade na ochranu osobných údajov SR?Program

OKRUHY OTÁZOK NA SKÚŠKU

 • Základné ľudské práva a slobody
 • Ochrana osobných údajov
  • Základné ustanovenia zákona
  • Zásady spracúvania osobných údajov
  • Bezpečnosť osobných údajov
  • Dohľad nad ochranou osobných údajov
  • Cezhraničný prenos osobných údajov
  • Registrácia, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov
  • Ochrana práv dotknutých osôb
  • Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu
  • Kontrola a konanie o ochrane osobných údajov
  • Sankcie a zverejnenie porušenia zákona
  • Spoločné ustanovenia zákona
 • Ochrana osobnosti v občianskom práve
 • Spracúvanie osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch a súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa
 • Trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi

 

- Cvičné testy

- Zodpovedná osoba podľa nariadenia

- Každý účastník po skončení školenia dostane „OSVEDČENIE“.

 

Bližšie informácie o skúške na výkon funkcie zodpovednej osoby nájdete na stránke Úradu na ochranu osobných údajov SR.

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
7.3.20177.3.2017Bratislava78 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

25.5.201725.5.2017Bratislava78 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

5.6.20175.6.2017Banská Bystrica78 €ObjednaťMapa

KONGRES HOTEL DIXON,  Švermova 32
 

Profil lektora

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Macka_120x180.jpg

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na  Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@profivzdelavanie.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Mzdy a personalistika, Verejná správa
PP školenie