Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon, s ktorým prichádza aj nové nariadenie GDPR. Z uvedeného dôvodu sme pre vás zorganizovali školenia vedené skúsenou lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá dôsledne informuje o zmenách a povinnostiach, ktorým sa v blízkej budúcnosti nevyhnete, a pripraví vás na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi. Poradíme vám, na čo sa musíte pripraviť už teraz a čo môžete ešte „odložiť" na neskôr. Pripravte sa tiež na to, že od 25. 5. 2018 nemôže byť žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Aj tieto a mnohé ďalšie potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú.

Popis

Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi.

 

Na seminári sa budeme venovať komparácii pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a novému návrhu zákona o ochrane osobných údajov a nariadeniu GDPR.

 

Viete, že:

 • budete nanovo poučovať oprávnené osoby?

 • potrebujete nové sprostredkovateľské zmluvy?

 • bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?

 • evidencia informačných systémov sa bude volať záznam o spracovateľských činnostiach?

 • ruší sa oznámenie a osobitná registrácia?

 • je možnosť získať certifikát o tom, že ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?

Program

 • Pramene práva (nariadenie, smernica, zákon, vykonávacie predpisy)

 • Pojmy (osobný údaj, novinkou sú online identifikátory, rodné číslo po 25. 5. 2018, údaj o zdraví, profilovanie, pseudoanonymizácia a ďalšie nové)

 • Subjekty spracúvania osobných údajov – tretia strana, príjemca, subdodávateľ

 • Sprostredkovateľ a jeho nové povinnosti a nové náležitosti zmluvy

 • Právne základy spracúvania osobných údajov (niektoré zaniknú a niektoré sa upravia)

 • Monitorovanie priestorov kamerovým systémom – aké zmeny nastanú po 25. 5. 2018?

 • Povinnosť informovania dotknutej osoby – od 25. 5. 2018 je nová povinnosť informovania o spracúvaní osobných údajov napr. aj zamestnancov

 • Práva dotknutej osoby [právo na opravu, na vymazanie (zabudnutie), obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, namietať, namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania]

 • Bezpečnostné opatrenia – ako bude vyzerať bezpečnostná dokumentácia po 25. 5. 2018

 • Štandardné opatrenia (vrátane poučení osôb spracúvajúcich osobné údaje)

 • Špecifické opatrenia (bezpečnostné incidenty, oznamovacia povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov voči Úradu na ochranu osobných  údajov, a to aj voči dotknutej osobe, lehoty na oznámenie)

 • Záznamy o spracovateľských činnostiach (niečo ako teraz evidencia). Ktorí prevádzkovatelia sú povinní ich vypracovať? Viete, že záznamy musí mať vypracované v určitých prípadoch aj sprostredkovateľ?

 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a Povinná konzultácia s úradom na ochranu osobných údajov. Predtým bezpečnostný projekt, teraz posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyvu, obsah posúdenia vplyvu, konzultáciu a zákonné lehoty)

 • Zodpovedná osoba (kto je povinný mať zodpovednú osobu, postavenie zodpovednej osoby a jej povinnosti). Môžete mať externú zodpovednú osobu? Ak to bude zamestnanec, kto môže a kto nemôže byť zodpovednou osobou?

 • Cezhraničný prenos osobných údajov 

 • Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu

 • Kódex správania, certifikát a akreditácia

 • Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 • Diskusia

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
10.11.2017Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica


Mapa
90 €Zrealizované
14.11.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava


Mapa
90 €Zrealizované
15.11.2017Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra


Mapa
90 €Zrealizované
20.11.2017Trnava

Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13

OBSADENÉ


Mapa
90 €Zrealizované
18.12.2017Martin

Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2, Martin


Mapa
90 €Zrealizované
19.12.2017Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice


Mapa
90 €Zrealizované
20.12.2017Prešov

Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov


Mapa
90 €Zrealizované
9.1.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava


Mapa
90 €Zrealizované
10.1.2018Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín


Mapa
90 €Zrealizované
16.1.2018Piešťany

Hotel Magnólia, Nálepkova 1,Pieštany


Mapa
90 €Zrealizované
17.1.2018Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica


Mapa
90 €Zrealizované
18.1.2018Trnava

Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, Trnava


Mapa
90 €Zrealizované
1.2.2018Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra


Mapa
90 €Zrealizované
2.2.2018Poprad

Tatra Hotel, Karpatská 3314/7, Poprad


Mapa
90 €Zrealizované
7.2.2018Prešov

Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov


Mapa
90 €Zrealizované
8.2.2018Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina


Mapa
90 €Zrealizované
27.2.2018Bardejov

Hotel Alexander, Bardejovské Kúpele, Bardejov


Mapa
66 €Kúpiť
8.3.2018Martin

Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2, Martin


Mapa
90 €Kúpiť
22.3.2018Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica


Mapa
90 €Kúpiť
27.3.2018Trnava

Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, Trnava


Mapa
90 €Kúpiť
4.4.2018Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín


Mapa
90 €Kúpiť
5.4.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava


Mapa
90 €Kúpiť
6.4.2018Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra


Mapa
90 €Kúpiť
2.5.2018Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice


Mapa
90 €Kúpiť
10.5.2018Poprad

Tatra Hotel, Karpatská 3314/7, Poprad


Mapa
90 €Kúpiť
29.5.2018Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina


Mapa
90 €Kúpiť
5.6.2018Prešov

Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov


Mapa
90 €Kúpiť

Profil lektora

Macka_120x180.jpg
JUDr. Marcela Macová, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na  Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Evidenčný list.pdf / 258 kB
Orgány verejnej moci-zoznam.docx / 26 kB
Usmernenia týkajúce sa posúdenia vplyvu na ochranu údajov a stanovenie toho či na účely nariadenia 2016 679 spracuvanie pravdepodobne povedie k vysokému riziku.pdf / 1,00 MB
Usmernenia týkajúce sa zodpovednýchosôb.pdf / 1,00 MB
Vzor - poučenie pre viac oprávnených osôb.pdf / 205 kB
Vzor- poučenie pre jednu oprávnenú osobu.pdf / 196 kB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Spracúvanie osobných údajov externými subjektmi od 25. 5. 2018 a prenosy osobných údajov v rámci členských štátov EÚ a tretích krajín

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Funkcie

Partner