Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. zasahuje do všetkých oblastí, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje. Jednou z najdôležitejších oblastí je personálna a mzdová agenda. Tento seminár poskytne účastníkom seminára možnosť dozvedieť sa, čo je dovolené a čo nie v prípade personálnej a mzdovej agendy pri spracúvaní osobných údajov. Povieme si, čo môže obsahovať osobný spis zamestnanca a ako má vyzerať pracovná zmluva alebo dohoda o pracovnej činnosti z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov. Podrobne sa budeme zaoberať aj fotografiou zamestnancov, ako monitorovať zamestnancov na pracovisku a dodržiavať zákonom stanovené povinnosti, či je potrebný súhlas uchádzača o zamestnanie a podobne.

Na záver seminára si povieme o novom nariadení o ochrane osobných údajov, ktoré bude účinné k 25. 5. 2018.

Popis

Súčasťou materiálov budú evidenčné listy/oznámenia k personálnej a mzdovej agende, BOZP, uchádzači o zamestnanie, dočasne pridelení zamestnanci, monitorovanie zamestnancov na pracovisku, vzory poučení oprávnených osôb špeciálne upravené pre „personálne" informačné systémy, vzor sprostredkovateľskej zmluvy medzi prevádzkovateľom a externou spoločnosťou, ktorá spracúva personálnu a mzdovú agendu, vzor súhlasov na spracúvanie fotografie a ďalšie dokumenty.

Program

 • Identifikácia informačných systémov, v ktorých sa spracovávajú osobné údaje o zamestnancoch, napr. na účely pracovnoprávnej agendy, BOZP, dochádzka, fotografie, dočasne pridelení zamestnanci, monitorovanie zamestnancov a i.
 • Spracúvanie osobných údajov o uchádzačoch o zamestnanie (predzmluvné vzťahy), uchovávanie životopisov neúspešných uchádzačov o zamestnanie. Kedy je možné spracovávať osobné údaje uchádzačov bez súhlasu a kedy so súhlasom.
 • Súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch (kedy je zamestnávateľ oprávnený spracovávať osobné údaje so súhlasom zamestnanca).
 • Evidovanie dochádzky prostredníctvom elektronických zariadení, napr. biometria, čipy.
 • Fotografia zamestnanca. Je potrebný súhlas?
 • Zverejňovanie osobných údajov o zamestnancoch. Kedy sa osobné údaje môžu o zamestnancovi zverejňovať bez súhlasu a kedy je súhlas potrebný?
 • Spracovávate osobné údaje dočasne pridelených zamestnancov? Postupujete správne?
 • Profilovanie zamestnancov; spracúvanie informácií o záľubách, mimopracovných aktivitách, firemná kultúra, poskytovanie benefitov. Máte takéto spracovávanie osobných údajov správne ošetrené?
 • Prenos osobných údajov o zamestnancoch do 3. krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Kedy je potrebný súhlas zamestnanca na prenos do tretej krajiny?
 • Zavedenie kontrolného mechanizmu podľa Zákonníka práce. Postupujete v súlade s § 13 ods. 4 Zákonníka práce?
 • Monitorovanie zamestnanca prostredníctvom kamier.
 • Kamerové systémy v podmienkach zamestnávateľa (ako ich rozlíšiť vo vzťahu k povinnostiam podľa zákona o ochrane osobných údajov; povinnosti prevádzkovateľa, primeranosť monitorovaného priestoru; primeranosť zásahu do práv a právom chránených záujmov fyzickej osoby/zamestnanca).
 • Agentúra dočasného zamestnávania verzus zamestnávateľ, u ktorého sú dočasne pridelení zamestnanci.
 • Agentúrny zamestnanec ako oprávnená osoba (identifikácia prevádzkovateľa a jeho povinností).
 • Kontrolná činnosť zástupcov zamestnancov (prístup k citlivým osobným údajom, rozsah osobných údajov, ktoré je zástupca zamestnancov oprávnený spracúvať pri výkone kontrolnej činnosti podľa Zákonníka práce).
 • Zamestnávateľ verzus informácie o členstve zamestnancov v odborovej organizácii.
 • Kontrola podľa zákona o ochrane osobných údajov, práva a povinnosti kontrolovanej osoby (prevádzkovateľ/zamestnávateľ), práva a povinnosti kontrolného orgánu, konanie o ochrane osobných údajov, sankcie za porušenie zákonných povinností.

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
2.2.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Mapa
78 €Zrealizované
20.2.2017Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
78 €Zrealizované
21.2.2017Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

Mapa
78 €Zrealizované
11.4.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Mapa
78 €Zrealizované
20.4.2017Prešov

Hotel LINEAS, Budovateľská 14

Mapa
78 €Zrealizované
12.6.2017Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
78 €Zrealizované
13.6.2017Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

Mapa
78 €Zrealizované
15.6.2017Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32

Mapa
78 €Zrealizované
26.6.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

Macka_120x180.jpg
JUDr. Marcela Macová, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na  Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Evidenčný list (Zmluvy) - Evidencia informačného systému osobných údajov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / 32 kB
Evidenčný list (BOZP) - Evidencia informačného systému osobných údajov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / 26 kB
Evidenčný list (Oznamovanie protispoločenskej činnosti) - Evidencia informačného systému osobných údajov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / 26 kB
Evidenčný list (Korporátna agenda) - Evidencia informačného systému osobných údajov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / 27 kB
Evidenčný list (Personalistika a mzdy) - Evidencia informačného systému osobných údajov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / 36 kB
Evidenčný list (Fotografia) - Evidencia informačného systému osobných údajov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / 29 kB
Evidenčný list (Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti) - Evidencia informačného systému osobných údajov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / 24 kB
Evidenčný list (Monitorovanie zamestnancov na pracovisku) - Evidencia informačného systému osobných údajov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / 25 kB
Evidenčný list (Časopis) - Evidencia informačného systému osobných údajov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / 26 kB
Evidenčný list (Uchádzači o zamestnanie) - Evidencia informačného systému osobných údajov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / 57 kB
Evidenčný list (Dočasne pridelení zamestnanci) - Evidencia informačného systému osobných údajov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / 29 kB
Oznámenie informačného systému osobných údajov podľa § 35 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. / 118 kB
Žiadosť o osobitnú registráciu informačného systému osobných údajov (ďalej len „informačný systém“) podľa § 38 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) / 214 kB
Zmluva o spracúvaní osobných údajov uzatvorená podľa ustanovení § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. / 81 kB
Súhlas so spracúvaním osobných údajov. / 31 kB
Vzor poučenia pre jednu oprávnenú osobu; pre IS, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje podľa osobitného zákona / 235 kB
Vzor poučenia pre viac oprávnených osôb; pre IS, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje podľa osobitného zákona. / 235 kB
Vzor (všeobecný) - Záznam o poučení oprávnenej osoby podľa § 21 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. / 28 kB
Vzor (štatutár) - Záznam o poučení oprávnenej osoby podľa § 21 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. / 27 kB
Vzor (HR) - Záznam o poučení oprávnenej osoby podľa § 21 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. / 28 kB
Porušenie ustanovenia. / 1,00 MB
Porušenie ustanovenia. / 3,00 MB
Porušenie ustanovenia. / 4,00 MB
Nesplnenie povinnosti / 2,00 MB
Príloha - Dokumentácia o zamestnancovi / 12 kB
Prednáška Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende / 137 kB
Žiadosť o stanovisko – odpoveď / 21 kB
Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende / 710 kB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Ochrana osobných údajov v marketingovej komunikácii
Ochrana osobných údajov v kamerových systémoch
Ochrana osobných údajov v realitách

Funkcie

Partner