Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch (účtovné a daňové hľadisko)

Fakturácia je neodmysliteľnou súčasťou podnikania. Napriek tomu sa v praxi vyskytujú početné chyby, s ktorými sa môžeme takmer denne stretnúť. Zložitosť tejto problematiky je tak rozsiahla, že sme sa rozhodli venovať jej celodenné školenie, cieľom ktorého je komplexne zmapovať problematiku fakturácie od foriem faktúr (papierové, elektronické) až po účtovné (vznik výnosu/nákladu) a daňové hľadisko (preukázateľnosť daňového výdavku, vznik daňovej povinnosti z pohľadu DPH a pod.).

Program

 • Náležitosti faktúry
  • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty
  • z pohľadu zákona o účtovníctve (faktúra ako účtovný doklad)
  • z pohľadu zákona o dani z príjmov (preukázateľnosť daňového výdavku)
  • výnimky (zjednodušené faktúry, doklady z elektronickej registračnej pokladnice, doklady z parkovacích a čerpacích automatov a pod.)
  • elektronické faktúry
  • zabezpečenie neporušenosti obsahu faktúr

 

 • Lehoty na vystavenie faktúry a archivácia dokladov
  • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty
  • z pohľadu zákona o účtovníctve
  • spôsoby a formy archivácie dokladov

 

 • Skutočnosti rozhodujúce na vystavenie faktúry
  • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty (dodanie tovaru, dodanie služby, prijatie platby pred dodaním tovaru alebo služby)
  • z pohľadu zákona o účtovníctve
  • osoby povinné vystaviť faktúru

 

 • Druhy faktúr a ich zachytenie v účtovníctve a v kontrolnom výkaze (súhrnnom výkaze)
  • Zálohové faktúry
  • Vyúčtovacie faktúry
  • Faktúry k prijatej platbe pred dodaním tovaru alebo služby
  • Faktúry za dodanie tovaru alebo služby
  • Súhrnné faktúry
  • Faktúry za opakované dodávky tovarov a služieb
  • Refakturácia
  • Opravné faktúry

 

 • Elektronické faktúry
  • Súhlas so zasielaním elektronických faktúr
  • Formáty elektronických faktúr
  • Uchovávanie elektronických faktúr
  • Zabezpečenie neporušenosti a obsahu elektronických faktúr
  • Problémy z praxe

 

 • Oprava základu dane a opravné faktúry (dobropisy, ťarchopisy)
  • Skutočnosti, pri ktorých dochádza k oprave základu dane
  • Opravné faktúry, pri ktorých nedochádza k oprave základu dane
  • Lehoty na úpravu odpočítanej dane
  • Zľavy, skontá, bonusy a malusy (tuzemsko, iné členské krajiny, tretie krajiny)

 

 • Osobitné režimy fakturácie
  • Dodanie nehnuteľnosti v tuzemsku
  • Prenájom nehnuteľnosti v tuzemsku
  • Stavebné práce
  • Použitý tovar
  • Cestovné kancelárie
  • Prechodné položky
  • Dodanie tovaru zahraničnou osobou (napr. Alza.cz)
  • Zásielkový obchod
  • Dodanie služby do iného členského štátu a do tretej krajiny
  • Dodanie tovaru do iného členského štátu

 

 • Prijatá faktúra ako doklad na uplatnenie práva na odpočítanie DPH
  • Všeobecné podmienky na uplatnenie práva na odpočítanie dane
  • V ktorých prípadoch je možné uplatniť právo na odpočítanie DPH bez faktúry
  • V ktorom zdaňovacom období je možné uplatniť právo na odpočítanie dane

 

 • Prijatá faktúra – problémy v praxi
  • Ako postupovať v prípade, ak vystaví faktúru nesprávne tuzemský dodávateľ
  • Ako postupovať v prípade, ak vystaví faktúru nesprávne dodávateľ z iného členského štátu alebo z tretej krajiny
  • Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze)
  • Prijatie služby z iného členského štátu alebo zo zahraničia (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze)

 

 • Fakturácia v cudzej mene
  • Používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o účtovníctve
  • Používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty

 

 • Vybrané problémy
  • Faktúry vystavované odberateľom za dodávateľa
  • Zápočet vzájomných pohľadávok
  • Internetový obchod a fakturácia (problémy z praxe)
  • Miesto dodania služby
  • Fakturácia medzi blízkymi osobami z pohľadu DPH a dane z príjmov (transferové oceňovanie)

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
30.9.2016Bratislava

garni* G HOTEL Bratislava
Košická 52
821 08 Bratislava 2

Mapa
66 €Zrealizované
3.10.2016Trnava

Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13

Mapa
66 €Zrealizované
4.10.2016Žilina

Žilina – Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833

Mapa
66 €Zrealizované
14.10.2016Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

Mapa
66 €Zrealizované
28.10.2016Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706

Mapa
66 €Zrealizované
2.11.2016Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414

Mapa
66 €Zrealizované
4.11.2016Žilina

Žilina – Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833

Mapa
66 €Zrealizované
7.11.2016Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Vstup na parkovisko z ulice: ŠKOLSKÁ

Mapa
66 €Zrealizované
11.11.2016Prešov

Hotel LINEAS, Budovateľská 14

Mapa
66 €Zrealizované
13.2.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Mapa
78 €Zrealizované
5.4.2017Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

Mapa
78 €Zrealizované
6.4.2017Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

Mapa
78 €Zrealizované
12.6.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

autor-Tuzinsky_120x180.png
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Špecialista na dane a účtovníctvo, lektor a autor odborných článkov a publikácií ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod. Venuje sa aj spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Prednáška Zľavy, skontá, rabaty / 2,00 MB

Najnovšie videoškolenia lektora

Odložená daň z príjmov k 31. 12. 2016 – účtovanie a vykazovanie
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2016
Príležitostný príjem z pohľadu zákona o dani z príjmov u fyzických osôb

Funkcie

Partner