Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny

Nezabudnite, že odborná správa dokumentov nie je zrušená a zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra, zabezpečovať správu tejto dokumentácie. Posledná novela zákona o archívoch a registratúrach a nová vyhláška MV SR o výkone správy registratúry orgánov verejnej moci priniesli do oblasti správy dokumentov na Slovensku niekoľko podstatných zmien. Informácie o platných právnych predpisoch týkajúcich sa správy registratúry vrátane posledných noviel a nových právnych predpisov získate na školení s PhDr. Máriou Munkovou. Okrem iného spoznáte i zásady odbornej správy neelektronických i elektronických záznamov, systémy správy registratúry, odbornú terminológiu, zásady hodnotenia a vyraďovania záznamov po uplynutí ustanovenej lehoty ich uloženia, ako aj zásady tvorby interných smerníc pre správu registratúry (registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu) a oboznámite sa s novou kategorizáciou pôvodcov, ktorá sa významným spôsobom dotkla aj povinností pôvodcov.

Popis

Školenie je určené subjektom verejnej správy a podnikateľskej sféry, konkrétne správcom registratúry, prípadne ich vedúcim, pracovníkom IT oddelení, predstaviteľom manažmentu manažérskych systémov riadenia podľa noriem radu ISO, interným audítorom manažérskych systémov riadenia kvality.

Program

  • Platné právne predpisy pre správu registratúry – vrátane posledných schválených noviel 
  • Práva a povinnosti pôvodcov registratúry
  • Správa registratúry – terminológia, systémy, manipulačné úkony vrátane práce s elektronickými záznamami 
  • Hodnotenie a vyraďovanie záznamov, odovzdávanie archívnych dokumentov do archívu 
  • Tvorba registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu

 

HARMONOGRAM:

 

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia

09.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 66 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
4.4.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
66 €Zrealizované

Profil lektora

PhDr. Mária Munková

zamestnankyňa Štátneho archívu MV SR v Bratislave, pracuje na úseku predarchívnej starostlivosti. Lektorsky pôsobí od roku 1980, prednáša pre viaceré vzdelávacie inštitúcie a agentúry. Lektorská činnosť je zameraná na oblasti: legislatívne zabezpečenie správy registratúry a archívnej činnosti, správa registratúry (pojmy, manipulačné úkony, systémy), hodnotenie a vyraďovanie spisov a špeciálnych druhov registratúrnych záznamov, archívna činnosť. Externe pôsobí na FF UK v Bratislave na Katedre archívnictva, kde prednáša problematiku Správa registratúry. Publikuje odborné články do odborných časopisov a zborníkov.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Prednáška  Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny / 3,00 MB
Vzor osvedčovacej doložky pre odpisy / 25 kB
Osvedčovacie doložky - sprievodný list / 129 kB

Najnovšie videoškolenia lektora

Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny
Správa registratúry a archív organizácie – výklad zákona vrátane poslednej novely v roku 2015

Funkcie

Partner