Zákon o sťažnostiach po novele od 1. 6. 2017

Zákon č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach bol novelizovaný doposiaľ trikrát, napriek tejto skutočnosti vznikla potreba jeho novelizácie najmä v ustanoveniach, ktoré riešia  postup, resp. spôsob prešetrovania a vybavovania sťažností. Novela zákona o sťažnostiach upravuje niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností. Zároveň konkretizuje obsah niektorých pojmov, úkonov a povinností, ktoré s problematikou vybavovania sťažností súvisia.

Program

Seminár sa bude v širšom kontexte venovať prešetrovaniu a vybavovaniu sťažností po novele zákona o sťažnostiach od 1. júna 2017.

 

 • Legislatívna úprava vybavovania sťažností
 • Čo je sťažnosť a čo nie je sťažnosť – zmeny od 1. júna 2017
 • Opakovaná sťažnosť a sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti
 • Zásady vybavovania sťažností – zmeny od 1. júna 2017
  •        Prijímanie sťažností  
  •        Príslušnosť na vybavovanie sťažností  
  •        Lehoty na vybavenie sťažností
  •        Prešetrovanie sťažností                                                                      
 • Zákonná povinnosť tvorby vnútornej smernice – vzor internej smernice, vzory písomností
 • Konzultácie s lektorkou k  téme prednášky

 

HARMONOGRAM:


08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

                                 
Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
18.5.2017Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
78 €Zrealizované
23.6.2017Bratislava

Hotel Saffron, Radlinského 27, 811 07 Bratislava

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

Hospodarova.jpg
Ing. Oxana Hospodárová

Absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Od roku 1993 pôsobí vo verejnej správe – v štátnej správe aj v územnej samospráve, a to najmä v oblastiach kontroly ekonomickej a riadiacej. Lektorskej činnosti sa venuje od roku 2002 so zameraním na: kontrolu v územnej samospráve, finančnú kontrolu, rozpočtovníctvo, financovanie, hospodárenie s majetkom a správu majetku obcí, sťažnosti a petície, pôsobnosť orgánov územnej samosprávy, manažment a ekonomickú agendu ZŠ a MŠ a pod.
Je odbornou garantkou aj lektorkou kurzov pre hlavných kontrolórov miest a obcí SR akreditovaných MŠ SR.
Venuje sa aj poradenskej a publikačnej činnosti so zameraním na témy, ktoré prednáša.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Prednáška Zákon o sťažnostiach po novele od 1. 6. 2017 / 1,00 MB
Prednáška VZORY PÍSOMNOSTÍ / 224 kB
Prednáška PREHĽAD LEHȎT podľa z. 9/2010 Z. z. od 1.6.2017 / 143 kB

Funkcie

Partner