Transferové oceňovanie: Najdôležitejšie zmeny v roku 2017

Pravidlá transferového oceňovania sa v slovenskej právnej úprave dynamicky vyvíjajú a v poslednom období je možné zaznamenať viacero dôležitých zmien. S účinnosťou od januára 2017 sa v zákone o dani z príjmov menia doterajšie pravidlá transferového oceňovania. Spoločnou črtou väčšiny týchto zmien je sprísnenie povinností daňových subjektov. Všetky tieto zmeny sú predmetom plánovaného seminára, ktorý spolu s celkovým kontextom problematiky predstaví fungovanie transferového oceňovania aj na praktických príkladoch. Dávame do pozornosti, že tieto zmeny sa uplatnia už pri podaní najbližšieho daňového priznania za rok 2016.

Popis

Seminár ponúka výklad o definíciách závislých osôb po novele zákona o dani z príjmov, vysvetľuje aktuálne povinnosti závislých osôb, uplatňovanie princípu nezávislého vzťahu a tiež požiadavky   na spracovanie dokumentácie o transferovom oceňovaní. Súčasťou seminára sú aj praktické príklady a poukázanie na najčastejšie chyby daňových subjektov. Je určený všetkým závislým osobám, ktoré sa rozhodli spracovať dokumentáciu vo vlastnej réžii.

Cieľová skupina: Tuzemské a zahraničné závislé osoby – konatelia, finanční riaditelia, účtovníci, interní kontrolóri a daľšie osoby, ktoré sa vo svojej práci stretávajú s problematikou transferového oceňovania.

Program

Program:

 • Aktuálne zmeny v pravidlách transferového oceňovania (novela ZDP a nové usmernenie MF SR)
 • Úprava základu dane pred a po novele ZDP
 • Zmeny v definícii závislých osôb (vo svetle novely ZDP)
 • Metódy transferového oceňovania a princíp nezávislého vzťahu
 • Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania (vo svetle novely ZDP)
 • Dokumentácia o transferovom oceňovaní – význam a účel (vo svetle nového usmernenia MF SR)
 • Korešpondujúca úprava základu dane (vo svetle novely ZDP)
 • Sankcie za porušenie povinností v oblasti transferového oceňovania (vo svetle novely ZDP)
 • Najčastejšie chyby daňových subjektov
 • Odporúčania a praktické rady pre daňové subjekty
 • Diskusia

HARMONOGRAM:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
1.3.2017Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

Kocis.jpg
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Pôsobí ako advokát a špecializuje sa na medzinárodné daňové právo a právo transferového oceňovania. Absolvoval postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné daňové právo na University of Florida, Levin College of Law v USA, kde zároveň spolupracoval na výskume v oblasti medzinárodného zdaňovania. Vyučoval daňové právo na právnickej fakulte a pôsobil vo viacerých medzinárodných poradenských spoločnostiach so zameraním na nadnárodné spoločnosti pôsobiace v Slovenskej republike. V súčasnosti ako advokát poskytuje právne služby klientom so zameraním na daňové, obchodné a farmaceutické právo. Venuje sa tiež spracovaniu dokumentácie o transferovom oceňovaní, vypracovaniu stanovísk a odporúčaní v oblasti transferového oceňovania a zastupuje klientov v daňových konaniach. Zároveň sa venuje lektorskej činnosti, pravidelne publikuje v domácich a zahraničných periodikách a je spoluautorom monografie „Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci“. V roku 2015 publikoval monografiu Úvod do práva transferového oceňovania, ktorá sa ako prvá publikácia na Slovensku venuje právnym aspektom transferového oceňovania.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Prednáška Transferové oceňovanie: najdôležitejšie zmeny v roku 2016 a 2017 / 746 kB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Transferové oceňovanie – zmeny v roku 2017

Najnovšie videoškolenia lektora

Kontrolovaná transakcia
Transferové oceňovanie právnických osôb v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC
Dokumentácia o transferovom oceňovaní

Funkcie

Partner