Účtovná závierka za rok 2015

Praktické školenie je v podstate návodom ako bez chýb, s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny a podľa možnosti aj rýchlo zostaviť účtovnú závierku za rok 2015.

Program

- zmeny v legislatíve účinné v roku 2015 a ich dôsledky na zostavenie účtovnej závierky za rok 2015

- kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín

- výkazy k zostaveniu účtovnej závierky k 31. 12. 2015 (obsahová náplň a zmeny pre účtovné jednotky i mikro účtovné jednotky)

- proces zostavenia účtovnej závierky 

-  závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady (účtovný a daňový pohľad na tvorbu rezerv, opravných položiek, odpis pohľadávok, inventarizačné rozdiely, nevyfakturované dodávky, kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene a pod.)

- vybrané položky účtovnej závierky (dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, účty s premenlivým zostatkom a pod.)

- splatná a odložená daň z príjmov a daňová licencia (účtovanie, vykazovanie a praktický príklad)

 

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 69 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Parkovanie v Bratislave pre účastníkov školenia 3 €/1 deň. 

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
8.2.2016Bratislava

garni* G HOTEL Bratislava
Košická 52
821 08 Bratislava 2

Mapa
69 €Zrealizované
15.2.2016Košice

Košice – KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49

Mapa
69 €Zrealizované
26.2.2016Bratislava

garni* G HOTEL Bratislava
Košická 52
821 08 Bratislava 2

Mapa
69 €Zrealizované

Profil lektora

autor-Tuzinsky_120x180.png
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Špecialista na dane a účtovníctvo, lektor a autor odborných článkov a publikácií ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod. Venuje sa aj spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Videoprofil nájdete tu.


Najnovšie videoškolenia lektora

Odložená daň z príjmov k 31. 12. 2016 – účtovanie a vykazovanie
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2016
Príležitostný príjem z pohľadu zákona o dani z príjmov u fyzických osôb

Funkcie

Partner