Veľká novela verejného obstarávania, hlavné ciele a zmeny od 1. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 prináša „veľká“ novela zákona o verejnom obstarávaní doposiaľ najvýraznejšie zmeny do súčasného zákona. Už budúci rok sa tak mení väčšina zaužívaných postupov verejného obstarávania pre všetky zúčastnené strany. Novinky nás čakajú nielen vo finančných limitoch alebo v podmienkach účasti a ich vyhodnotení, ale tiež v lehote na predkladanie ponúk a v zmluvách s víťazným uchádzačom. Na seminári s Ing. Dagmar Melotíkovou vám predstavíme celý obsah pripravovanej novely zákona a zodpovieme vám najčastejšie otázky týkajúce sa aplikácie očakávaných zmien v praxi alebo prípravy budúcich zákaziek.

Program

 • Zmeny vo finančných limitoch,
 • Ako správne určiť predpokladanú hodnotu zákazky podľa novely,
 • Príde k podstatným zmenám v povinnostiach verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa §10 zákona o verejnom obstarávaní,
 • Pozor na dochvíľnosť v plnení si povinnosti vystaviť referenciu, novela prinesie nové pravidlá,
 • Na EKS po novele už nebudeme môcť verejne obstarávať stavebné práce,
 • Dodatky vo verejnom obstarávaní podľa §18 zákona o verejnom obstarávaní,
 • Zmeny v podmienkach účasti a ich vyhodnotenie,
 • Lehota viazanosti ponúk bude maximálne 12 mesiacov, nie je možné ju predĺžiť výšku zábezpeky riešia zmeny v novele,
 • Novela prináša zmeny v lehote na predkladanie ponúk,  otváraní ponúk, vyhodnotení splnia podmienok účasti a uzatvorení zmluvy s víťazným uchádzačom,
 • Jednotný európsky dokument možno nahradiť čestným vyhlásením pri podlimitných zákazkách,
 • Priame rokovacie konanie aj pri podlimitných zákazkách,
 • Zmeny nastanú aj pri zákazke s nízkou hodnotou, budeme Vás informovať
 • Diskusia 

   

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.30 prednáška
11.30 – 12.30 obedňajšia prestávka
12.30 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
6. 11. 2018Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
96 €Kúpiť
7. 11. 2018Košice

Aula Maxima, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9 

Mapa
96 €Kúpiť
13. 11. 2018Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

Mapa
96 €Kúpiť
15. 11. 2018Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

Mapa
96 €Kúpiť
4. 12. 2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
96 €Kúpiť

Funkcie

Partner