Webinár: Fakturácia a správne určenie miesta dodania z pohľadu DPH

Aké náležitosti musí obsahovať faktúra podľa zákona o účtovníctve a zákona o DPH? Mení niektorá z posledných schálených noviel doposiaľ platné pravidlá fakturovania? Poznáte najčastejšie chyby podnikateľov v účtovníctve? Kompletný prehľad o pravidlách fakturovania DPH aj s ich podrobným vysvetlením na konkrétnych príkladoch teraz môžete sledovať aj prostredníctvom online školenia (webinára). Samotný webinár vychádza z reálnej praxe,  preto sa môžete tešiť na množstvo užitočných a overených rád od dlhoročného daňového poradcu Ing. Vladimíra Ozimého. Obsah webinára sme pre vás zostavili tak, aby ste mohli v krátkom čase a z miesta, ktoré preferujete, načerpať všetky podstatné informácie pre bezproblémové a bezchybné dodržiavanie všetkých aktuálne platných pravidiel pri fakturovaní DPH.

Online prenos webinára môžete sledovať na tomto mieste v deň jeho konania. Pre zobrazenie webinára alebo jeho videozáznamu musíte byť prihlásený.

Popis

Technické podmienky pre sledovanie:

Prístup na internet.

 

Ako prebieha webinár?

Po zakúpení prístupu k online sledovaniu vám pár dní pred jeho konaním odošleme organizačné pokyny. Počas celého priebehu webinára môžete prostredníctvom chatu klásť otázky lektorovi seminára, na ktoré vám následne odpovie.

Program

Fakturácia a jej princípy
- Faktúra na účely DPH (zjednodušená faktúra, riadna faktúra)
- Faktúra ako účtovný doklad pre účely zaúčtovania
- Faktúra ako preukázateľný doklad pre účely obhajoby daňového výdavku

 

Povinnosť a lehota na vyhotovenie faktúry
- Kto je povinný vyhotoviť faktúru
- Zákonná lehota podľa zákona o DPH
- Nesplnenie lehoty a možné sankcie
- Kedy nie je zdaniteľná osoba povinná vyhotoviť faktúru
- Môže faktúru vyhotoviť aj niekto iný ako dodávateľ?

 

Pojem súhrnná faktúra, aké podmienky musia byť splnené podľa zákona
- Súhrnná faktúra zo zákona a názor FR SR

Uchovávanie faktúr na účely zákona a faktúra v cudzej mene

 

Právo na odpočítanie dane podľa § 49 až § 51, povinnosť mať faktúru
- Zákonné podmienky na uplatnenia práva na odpočítanie dane
- Pomerné odpočítanie dane a vplyv na zmenu pomeru počas používania od 1. 1. 2019
- Koeficient, jeho výpočet a povinnosti platiteľa od 1. 1. 2019
- Formálne právo na odpočet DPH (povinnosť mať faktúru, neúuplná faktúra a právo odpočítania dane, kedy stačí záznamová povinnosť)
- Uvádzanie prijatých faktúr do kontrolného výkazu

 


Dodanie tovaru a správne určenie miesta dodania tovaru
- Čo sa chápe dodaním tovaru
- Bezplatné dodanie tovaru
- Miesto dodania tovaru podľa § 13

 

Dodanie a nadobúdanie tovaru v EÚ (pohyb z iného alebo do iného členského štátu)
- Čo je nadobúdaním tovaru z EÚ
- Miesto nadobúdania tovaru v EÚ podľa § 17
- Oslobodené dodanie v rámci EÚ, splnenie zákonných podmienok
- Premiestnenie tovaru v rámci EÚ na účely podnikania
- Trojstranný obchod a reťazový obchod v EÚ a daňové dosahy

 

Miesto dodania služby (všeobecné pravidlo a vybrané špecifické pravidlá)
- Určenie miesta dodania podľa odberateľa a dodávateľa (všeobecný princíp)
- Služby viažuce sa na nehnuteľnosti, fakturácie subdodávok medzi SK firmami, ak sa nehnuteľnosť nachádza v inom členskom štáte
- Služby vzdelania, kultúrne služby a obdobné – predaj vstupeniek, objednanie si služby pre uzavretú skupinu, konferencie
- Digitálne služby so zmenami od 1. 1. 2019
- Manažérske, marketingové, poradenské, účtovné a obdobné služby poskytované klientovi v EÚ a tretích štátoch
- Nesprávne určenie miesta dodania služby a riziká spojené so sankciami z dôvodu nesplnenia si povinnosti v tuzemsku

 

Vznik daňovej povinnosti a osoba povinná platiť daň (§ 19 a § 69)
- Kedy vzniká daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby
- Opakované a čiastkové dodania tovarov a služieb
- Refakturácia služieb a vznik daňovej povinnosti
- Osoba povinná platiť daň (kto je povinný pri vzniku daňovej povinnosti odviesť daň štátu, nesprávny postup ovplyvňuje právo na odpočet DPH). Dodávky v tuzemsku a zo zahraničia a vplyv na prenos DP ako pri vybraných okruhoch dodávok v tuzemsku a zo zahraničia. Rozdielny pohľad na plnenie zo zahraničia a v tuzemsku. Väzba na registráciu pri nadobúdaní tovaru z EÚ a služby z EÚ (§ 7 a § 7a)

Harmonogram

Harmonogram:

09,30 – 11,00 – prednáška

11,00 – 11,30 – prestávka

11,30 – 13,00 – prednáška

Termíny

   26. 6. 2019
   09:30 - 13:00
   48

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.


Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Zavedenie online registračnej pokladnice (e-kasa) od 1. 7. 2019
Záznam z webinára: Povinnosť podať daňové priznanie u FO, riziká z nepodania DP a možné sankcie
Cestovné náhrady v roku 2019

Funkcie

Partner