Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zamestnávateľ je povinný pravidelne oboznamovať každého zamestnanca o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Toto oboznámenie je potrebné vykonávať minimálne jedenkrát za 24 mesiacov, pokiaľ to legislatíva neustanovuje inak.

 

Zabezpečte svojim zamestnancom povinné školenie BOZP prostredníctvom modernej online formy vzdelávania, ktorá vám ušetrí čas aj a náklady. Obsahom kurzu je výklad základných povinností pre zamestnávateľa a zamestnanca v oblasti BOZP, zostavený v jednoduchej a prehľadnej podobe s možnosťou kedykoľvek ho prerušiť a vrátiť sa k výučbe.

 

Po úspešnom zvládnutí kapitol a absolvovaní záverečného overovania vedomostí vo forme testu, bude každému účastníkovi vystavený platný záznam o oboznámení zamestnanca s kurzom BOZP, ktorým sa môžete preukázať v prípade potreby kontrolným orgánom preukázať Národnému inšpektorátu práce.

Čo obsahuje e-learning

 • E-learningový kurz, ktorý oboznámi účastníka vzdelávania s problematikou BOZP
 • Online záverečné overovanie vedomostí formou testu
 • Platný doklad o absolvovaní kurzu kurzu BOZP, ktorým sa v prípade potreby môžete preukázať Národnému inšpektorátu práce
 • Neobmedzený servis a starostlivosť počas využívania našich služieb

Ako prebieha e-learning?

    1. Po objednaní e-learningu vám pridelíme prihlasovacie prístupy ku kurzu, aby ste mohli začať s výučbou. 

    2. Pre úspešné dokončenie kurzu nasleduje online záverečnému overovaniu vedomostí formou testu.

    3. Ak ste úspešne zvládli test, získate platný doklad o absolvovaní kurzu.

    Ukážku dokladu nájdete po kliknutí na "záznam o oboznámení zamestnanca", ktorý sa nachádza naľavo vstupu do kurzu.

Učebná osnova  

Bezpečnosť zdravia pri práci:

 • Zákonník práce č. 311/2001 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov  a o zmene a doplnení neskorších zákonov
 • Zákon NR SR č. 314/2012 Z. z. Zákon o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách a zdravotných požiadavkách na stavenisko
 • NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov /OOPP/
 • NV SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí
 • NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
 • NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych a bezpečnostných požiadavkách na pracovisko
 • NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
 • NV SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci
 • NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
 • NV SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
 • NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 • NV SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
 • NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
 • NV SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciami
 • NV SR č. 105/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 286/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané  mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení NV SR č. 309/2010 Z.z.
 • NV SR č. 272/2004 Z. z. zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca 9. mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca 9. mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní  týchto žien
 • Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
 • Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácií prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií
 • Vyhláška  MPSVaR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze
 • Vyhláška MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
 • Bezpečnosť práce na pracovisku

záznam o oboznámení zamestnanca

Cenník e-learningu

Počet účastníkovCena za osobu s DPH1)

1 - 10

5,5 €

11 - 30

5 €

31 - 50

4,5 €

51 - 100

4 €

101 - 300

3,7 €

301 a viac

3,4 €
1) Prepočítaná cena za prístup používateľa k vybranému e-learningového kurzu.

Máte záujem o e-learning?

Kontaktujte nás na tel. čísle 041 / 70 53 888 alebo emailom na profivzdelavanie@pp.sk.


Funkcie

Partner

--%>