Ochrana pred požiarmi

Zamestnávateľ je povinný pravidelne oboznamovať každého zamestnanca o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a o ochrane pred požiarmi (OPP). Toto oboznámenie je potrebné vykonávať minimálne jedenkrát za 24 mesiacov, pokiaľ to legislatíva neustanovuje inak.

 

Zabezpečte svojim zamestnancom povinné školenie OPP prostredníctvom modernej online formy vzdelávania, ktorá vám ušetrí čas aj náklady. Obsahom kurzu je výklad základných povinností pre zamestnávateľa a zamestnanca v oblasti OPP, ktorý zahŕňa protipožiarne a preventívne opatrenia pre ochranu zdravia pri práci. Kurz je zostavený v jednoduchej a prehľadnej podobe s možnosťou kedykoľvek ho prerušiť a vrátiť sa k výučbe.

 

Po úspešnom zvládnutí kapitol a absolvovaní záverečného overovania vedomostí vo forme testu, bude každému účastníkovi vystavený platný záznam o oboznámení zamestnanca s kurzom OPP, ktorým sa môžete preukázať v prípade potreby kontrolným orgánom.

 

Čo obsahuje e-learning

 • E-learningový kurz, ktorý oboznámi účastníka vzdelávania s problematikou OPP
 • Online záverečné overovanie vedomostí formou testu
 • Platný doklad o absolvovaní kurzu kurzu OPP, ktorým sa v prípade potreby môžete preukázať kontrolnému orgánu
 • Neobmedzený servis a starostlivosť počas využívania našich služieb

Ako prebieha e-learning?

    1. Po objednaní e-learningu vám pridelíme prihlasovacie prístupy ku kurzu, aby ste mohli začať s výučbou. 

    2. Pre úspešné dokončenie kurzu nasleduje online záverečnému overovaniu vedomostí formou testu.

    3. Ak ste úspešne zvládli test, získate platný doklad o absolvovaní kurzu.

    Ukážku dokladu nájdete po kliknutí na "záznam o oboznámení zamestnanca", ktorý sa nachádza naľavo vstupu do kurzu.

Učebná osnova  

Ochrana pred požiarmi:

 

Učebná osnova pre vstupné a periodické školenia zamestnancov v zmysle vyhl. MVSR č. 121/2002 § 20 odst. 1 a 2. v platnom znení:

 1. oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa
 2. výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko
 3. oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia
 4. spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu v právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi a na pracoviskách

Rozšírenie školenia pre vedúcich zamestnancov  - oboznámenie sa s osobitnými predpismi:

 • Vyhláška MV SR č. 124/2000 Z. z. ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi
 • Vyhláška MV SR  č. 121/2002 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MV SR 719/2002 Z. z, ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov
 • Vyhláška MV SR č. 726/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly
 • Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. Vyhláška MV SR, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov
 • Vyhláška M SR č. 142/2004 Z. z. o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami
 • Vyhláška č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
 • Vyhláška MV SR č. 169/2006 Z. z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly
 • Vyhláška MV SR č. 258/2007 Z. z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami
 • Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol
 • Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru

Osnova a časový rozvrh školenia osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase v zmysle vyhl. MVSR č. 121/2002 § 11 odst. 3 až 4. v platnom znení:

 1. Oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a v priestoroch právnickej osoby.
 2. Výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi.
 3. Oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, požiarnych vodovodov, prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu.
 4. Spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu (elektrická požiarna signalizácia, rozhlasom, a podobne) u právnickej osoby a na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu.
 5. Oboznámenie sa s úlohami vyplývajúcimi z § 11 ods. 3 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov:
  • miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • umiestnením a s použitím prostriedkov určených na vyhlásenie požiarneho poplachu, so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci podľa požiarnych poplachových smerníc,
  • rozmiestnením a so spôsobom použitia hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi a so spôsobmi hasenia,
  • rozmiestnením hlavných uzáverov vody, plynu a elektrickej energie, ako aj so spracúvaním, s vyrábaním, s používaním a so skladovaním horľavých materiálov,
  • ďalšími pokynmi na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase

 

záznam o oboznámení zamestnanca

Cenník e-learningu

Počet účastníkovCena za osobu s DPH1)

1 - 10

3,5 €

11 - 30

3,1 €

31 - 50

2,7 €

51 - 100

2,5 €

101 - 300

2,2 €

301 a viac

2 €
1) Prepočítaná cena za prístup používateľa k vybranému e-learningového kurzu.

Máte záujem o e-learning?

Kontaktujte nás na tel. čísle 041 / 70 53 888 alebo emailom na profivzdelavanie@pp.sk.


Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie, webináre, online školenia

Funkcie

Partner

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.