Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo - novely 2019/2020 - 5 tém = 5 lektori

Nevynechajte školenie s jedinečným lektorským obsadením. Počas jediného dňa si pätica skutočných odborníkov posvieti na daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo, mzdy a personalistiku v roku 2019/2020. Ako účastník preto získate jedinečnú príležitosť nahliadnuť na danú problematiku z viacerých profesijných pohľadov.

Chýbať v rámci programu nebude ani prehľad najvýznamnejších zmien platných od roku 2019, ako aj prehľad zmien platných pre rok 2020 a to v zákone o dani z príjmov, v zákone o DPH či v daňovom poriadku. Na školení si môžete navyše ozrejmiť aj všetky povinnosti spojené s uzatvorením aktuálneho účtovného obdobia, a získať tak praktický návod, ako správne zostaviť účtovnú závierku za rok 2019.

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Online publikácie:
  • Zákon o DzP, Zákon o DzPH, Zákon o správe daní, Zákon o dani z motorových vozidiel, Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  • Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty, zákon o správe daní, zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Program

Zákon o účtovníctve

 • Ako správne zostaviť účtovnú závierku za rok 2019. Stručný prierez informácií spojených s uzatváraním účtovných kníh, závierkové účtovné operácie. Zostavenie účtovnej závierke, informácie k poznámkam mikro a malej účtovnej jednotky.
 • Diskusia

Daň z príjmov právnických osôb

 • Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.) z pohľadu právnických osôb s účinnosťou pre rok 2019
  • Zákon č. 344/2017 Z. z. – pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti
  • Zákon č. 112/2018 Z. z. – sociálne podniky
  • Zákon č. 213/2018 Z. z. – vplyv dane z poistenia na základ dane z príjmov PO
  • Zákon č. 347/2018 Z. z. – daňové výdavky zamestnávateľa na rekreačné poukazy
  • Zákon č. 385/2018 Z. z. a zákon č. 88/2019 Z. z. – náklady na osobitný odvod obchodných reťazcov
  • Zákon č. 4/2019 Z. z. – technické zhodnotenie majetku verejného subjektu
  • Zákon č. 155/2019 Z. z. – náklady na podnikové štipendiá
  • Zákon č. 221/2019 Z. z. – podmienky na zápis do zoznamu prijímateľov podielu zaplatenej dane podľa zákona proti byrokracii
  • Zákon č. 233/2019 Z. z. – odpis pohľadávok v exekúcii
  • Zákon č. xxx/2019 Z. z. – priama novela ZDP v rokovaní Národnej rady SR – zmeny v nákladoch po zaplatení, podpora elektromobility, úpravy v odpočte nákladov na výskum a vývoj a iné
 • Nové tlačivo daňového priznania k dani z príjmov PO
 • Informácie o zmenách zákona o dani z príjmov od r. 2020 - úprava „vkladu“, oslobodené výnosy, položky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, daňové výdavky, zdroj príjmov nerezidentov na území SR, umorovanie daňovej straty, zdanenie príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od držiteľa, nová sadzba dane z príjmov právnickej osoby, preddavky na daň, mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia, nové pravidlá pre určovanie zdaňovacích období pri likvidácii a výmaze ex offo, registračná povinnosť právnickej osoby a iné
 • Diskusia

Daň z príjmov fyzických osôb

 • Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou pre rok 2019
  • Zákon č. 347/2018 Z. z. – príspevok na rekreáciu
  • Zákon č. 368/2018 Z. z. – nepeňažné plnenie za účelom ubytovania zamestnanca
  • Zákon č. 10/2019 Z. z. – zvýšenie sumy daňového bonusu
  • Zákon č. 54/2019 Z. z. – zmena podmienok na oslobodenie 13. platu
  • Zákon č. 155/2019 Z. z. – podnikové štipendiá
  • Zákon č. 221/2019 Z. z. – znižovanie administratívnej záťaže
 • Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2020 a neskôr
 • Zákon č. 228/2019 Z. z. – príspevok za zásluhy v športe
 • Zákon č 301/2019 Z. z. – napr.:
  • Definícia vkladu
  • Príjmy oslobodené od dane z príjmov zo závislej činnosti
  • Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení vyplatených, resp. poskytnutých držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
  • Ocenenie výdavku v súvislosti s virtuálnou menou
  • Náhrada za stratu zdaniteľného príjmu
  • Vklad pohľadávky do obchodnej spoločnosti alebo družstva
  • Platenie preddavkov  na daň z príjmov fyzickej osoby
  • Zaokrúhľovanie
  • Zákon č. 315/2019 Z. z. – sadzba dane
  • Zákon č. 316/2019 Z. z. – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
  • Zákon č. 319/2019 Z. z.– príspevok na športovú činnosť dieťaťa
 • Diskusia

DPH

 • Zjednodušenie cezhraničného obchodovania s tovarom v rámci tzv. call-off stock úpravy
 • Určenie miesta dodania tovaru s prepravou uskutočňovanou tzv. sprostredkujúcim subjektom alebo na jeho účet v tzv.  reťazových transakciách v rámci EÚ
 • Identifikačné číslo pre DPH nadobúdateľa tovaru, pridelené iným členským štátom ako je  členský štát začatia prepravy tovaru – hmotnoprávna podmienka pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu
 • Oslobodenie od dane  v colnom sklade, osobitnom sklade a daňovom sklade u vybratých komodít
 • Ubytovacie služby, ktoré sú vylúčené z oslobodenia od dane
 • Cestovné kancelárie – oprava základu dane a výšky dane pri službách cestovného ruchu
 • Diskusia

Daňový poriarok

 • Novela daňového poriadku účinná od 1.1.2019 a 1.1.2020:
  • Zmeny účinnosti plnomocenstiev
  • Zmena postupu pri elektronickom doručovaní
  • Registrácia z úradnej moci
  • Zrušenie oznamovacej povinnosti
  • Daňové nedoplatky vo väzbe na oddlženie FO
  • Nový spôsob exekúcie – zadržaním vodičského preukazu

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

 • 07.30 – 07.55 prezentácia účastníkov školenia
 • 08.00 – 08.50 Daňový poriadok – účtovná závierka (Ing. Eva Ivaničová) – prednáška
 • 08.50 – 09.00 Daňový poriadok – účtovná závierka (Ing. Eva Ivaničová) – diskusia
 • 09.00 – 9.50 zákon o účtovníctve – účtovná závierka (Ing. Mária Horváthová) – prednáška
 • 09.50 – 10.00 zákon o účtovníctve – účtovná závierka (Ing. Mária Horváthová) – diskusia
 • 10.00 – 10.30 zákon o dani z príjmov PO (Ing. Peter Horniaček) – prednáška
 • 10.30 – 10.40 prestávka na kávu, čaj
 • 10.40 – 12.00 zákon o dani z príjmov PO (Ing. Peter Horniaček) – prednáška
 • 12.00 – 12.20 zákon o dani z príjmov PO (Ing. Peter Horniaček) – diskusia
 • 12.20 – 13.00 prestávka na obed
 • 13.00 – 14:30 zákon o DPH (Ing. Ľubica Kožíková) – prednáška
 • 14.30 – 14.45 zákon o DPH (Ing. Ľubica Kožíková) – diskusia
 • 14.45 – 15.00 prestávka na kávu, čaj, občerstvenie
 • 15.00 – 15.45 zákon o dani z príjmov FO (Ing. Marcela Prajová) – prednáška
 • 15.45 – 16.00 zákon o dani z príjmov FO (Ing. Marcela Prajová)– diskusia

 

Možnosť parkovania:

 • na parkovisku pred budovou COOP Jednoty, Bajkalská - cena 4 eur/deň – platí sa pri prezentácii
  v okolí zadarmo

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
12. 2. 2020Bratislava

COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava - Ružinov

Mapa
90 €Zrealizované

Profil lektora

silluet_woman__300x300.jpg
Ing. Mária Horváthová

Dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov.

Profil lektora

silluet_man__300x300.jpg
Ing. Peter Horniaček

odborný lektor s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov PO

Profil lektora

silluet_woman__300x300.jpg
Ing. Marcela Prajová

Odborníčka s dlhoročnou praxou v oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb. Od roku 1991 pracuje vo finančnej správe SR  a od roku 2000 pôsobí ako metodička a daňová špecialistka na úseku dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov zo závislej činnosti. Má dlhoročné skúsenosti s lektorskou a publikačnou činnosťou.

Profil lektora

silluet_woman__300x300.jpg
Ing. Ľubica Kožíková

odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti DPH.

Profil lektora

silluet_woman__300x300.jpg
Ing. Eva Ivanovičová

odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti správy daní - Daňového poriadku


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty, zákon o správe daní, zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice.pdf / 4,00 MB

Funkcie

Partner

--%>

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.