Dodávatelia – Zákazky cez EVO – Všetko, čo je potrebné vedieť pre zapojenie sa do verejných zákaziek podľa novely – workshop

Od 18. 10. 2018 obstarávame už len elektronicky. Aký dosah má na aplikáciu ustanovení zákona elektronické zadávanie zákazky? Preberieme si postup zadávania zákazky v elektronickom svete a odlišnosti od písomnej podoby – zverejnenie súťažných podkladov v EVO, komunikácia cez EVO, pokyny pre uchádzačov pre prípravu a predloženie elektronickej ponuky, JED len elektronicky cez aplikáciu, podpisová politika pre elektronické dokumenty (originalita dokumentov a právna záväznosť), doklady doteraz obvykle požadované  v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená kópia – ich elektronická podoba, banková záruka v elektronickej verzii, vyhodnotenie ponúk elektronicky. Lehoty v elektronickom svete. Čo so zákazkami s nízkou hodnotou? Týka sa povinná elektronizácia aj revíznych postupov?V čom má EVO výhody oproti iným informačným systémom? A množstvo iných otázok.

Program

  • Príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, jednotlivé inštitúty a ich aplikácia vo vzťahu k elektronickým postupom.
  • Proces verejného obstarávania, komunikácia, dokumenty, doklady, lehoty, príprava ponúk, preukazovanie  splnenia podmienok účasti elektronicky, vyhodnocovanie elektronických ponúk.
  • Právne súvislosti elektronického verejného obstarávania.
  • Revízne postupy.
  • Praktická ukážka zadávania zákazky v EVO.
  • Vaše otázky

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Partneri

otidea- logo

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
2. 10. 2018Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
108 €Zrealizované

Profil lektora

Ing. Hilda Gajdošová

konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., externý lektor spoločnosti Otidea, s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní, na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka autorského kolektívu pre prípravu novej učebnice NHF „Rozpočtová teória, politika a prax“ kde spracovala tému „Verejné obstarávanie“. Okrem uvedeného je konkurzným a reštrukturalizačným správcom podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zapísaný v zozname správcov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o verejnom obstarávaní.pdf / 1,00 MB

Najnovšie videoškolenia lektora

Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. novembra 2017

Funkcie

Partner

--%>