DPH - Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi v roku 2018 ( NOVÉ PRÍKLADY )

Aj tento rok sme pre vás pripravili obľúbený seminár, kde poukážeme na najčastejšie chyby a problematické okruhy v DPH. Výhodou školenia je najmä množstvo príkladov z praxe, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH, nesprávnemu uvádzaniu informácií v daňovom priznaní  DPH alebo ďalším pochybeniam. Ako sa týmto neželaným omylom vyvarovať, v nadväznosti na súvisiace právne predpisy, vám objasní odborníčka pre oblasť daní Ing. Soňa Ugróczy.

Program

 • Pravidlá pre určenie miesta dodania vybraných služieb (§ 15 a § 16), vykazovanie prijatých služieb v daňovom priznaní – napr. stavebné práce dodané subdodávateľsky zahraničnými spoločnosťami v SR, prepravné služby medzi zdaniteľnými osobami, nájom dopravných prostriedkov, služby na hnuteľnom majetku – oprava auta, poradenské služby prijate z EU /z tretej krajiny zdaniteľnou osobou (prepočet základu dane na EUR) a iné
 • Pravidlá refakturácie z pohľadu zákona o DPH (najčastejšie typy refakturácií, rozlíšenie prechodná položka vs. refakturácia)
 • Vznik daňovej povinnosti § 19 (vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovarov a služieb, fakturácia nájomného a súvisiacich energií, škoda, márna jazda/stojné, opakovane a čiastočne dodaných plneniach, prijaté a poskytnuté preddavky na tovary a služby z/do EU, preddavky na tovar z montážou, plnenia v reverscharge, a iné)
 • Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu § 20, vykazovanie v kontrolnom výkaze
 • Ako preukázať oslobodenia od dane pri intrakomunitárnom dodaní tovaru § 43 (praktické skúsenosti z daňových kontrol)
 • Reťazové obchody (priraďovanie prepravy, ako správne určiť pohyblivú a nepohyblivú dodávku)
 • Odpočet DPH z rekonštrukcie budovy a jej následný predaj (informácia aj k pripravovanej zmene v tejto oblasti)
 • Zmena pravidiel oslobodenia prepravných služieb pri dovoze a vývoze – špedičné spoločnosti, dopravcovia
 • Odpočítanie dane podľa § 49 a uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o DPH (priama a bezprostredná súvislosť, pravidlá odpočítania dane pri rôznych druhoch plnení, odpočítanie DPH pri kúpe hmotného majetku poskytnutého na súkromné účely zamestnancom, vecné a časové podmienky pre uplatnenie práva odpočítania dane, prenájmy od materskej spoločnosti a povinnosť vykonania zrážkovej dane! a iné)
 • Oprava základu dane § 25 (čo sa považuje a čo nepovažuje za opravu základu dane, kedy a kde vykazovať dobropisy, ťarchopisy v daňovom priznaní)
 • Rozšírenie pravidiel cestovnej kancelárie § 65 na všetky zdaniteľné osoby pri obstarní služieb cestovného ruchu (napr. ubytovanie, preprava pre obchodných partnerov, teambulding a iné)
 • Pozor na elektronické faktúry
 • Oprava nesprávne aplikovaného režimu prenesenia daňovej povinnosti § 69 ods. 12 ZDPH (najmä po zrušení limitu 5 000 eur od 1.1.2018) – stručná informácia
 • Diskusia

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci školenia v hoteli TATRA môžu využiť parkovanie v areáli hotela  za  cenu 10 eur na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
27. 9. 2018Bratislava

Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

Ing. Soňa Ugróczy.jpg
Ing. Soňa Ugróczy

daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty.pdf / 3,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2018

Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Reportáž z konferencie Daňový a odvodový kolotoč

Funkcie

Partner

--%>