Novinky v správe registratúry a archíve organizácie od 1. 3. 2019

Novela vyhlášky 410/2015 o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci, účinná od 1. marca 2019, prináša pre dotknuté organizácie povinnosť zapracovať viaceré nariadenia, akým je napríklad aj úprava registratúrneho poriadku, ktorú musia stihnúť už do 30. 6. 2019.

 

Školenie je zamerané na všetky činnosti, ktoré sú v praxi spojené so správou registratúry – od zabezpečovania evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim až po ich vyraďovanie. V rámci programu sa zameriame aj na e-Government a správu záznamov, tvorbu neelektronického, elektronického a kombinovaného spisu a elektronický archív MV SR.

 

Na školení nájdete aj ďalšie praktické informácie, ktoré riešia konkrétne problémy spojené s vyraďovaním záznamov alebo tvorbou registratúrneho plánu.

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Program

 • Správa registratúry vo firmách a organizáciách
 • Aktuálna legislatíva správy registratúry
 • Vyhláška č. 49/2019 (Novela vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej správy)
 • Evidovanie a ukladanie elektronických a listinných záznamov
 • E-Government a správa záznamov 
  • zásady, možnosti, prax
  • agendové systémy základné pravidlá a možnosti tvorby
 • Tvorba neelektronického, elektronického a kombinovaného spisu
 • Zaradenie spisov do vecných skupín, registratúrny plán - najčastejšie chyby
 • Ukladanie spisov v príručnej registratúre
 • Vyraďovanie záznamov - problémy a riešenia, odovzdávanie záznamov s trvalou hodnotou do archívov
  •  elektronický archív MV SR

HARMONOGRAM:

 

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 72 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
6. 5. 2019Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra

Mapa
72 €Zrealizované

Profil lektora

PhDr. Veronika Nováková PhD.

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.


Funkcie

Partner

--%>