SPRÁVA REGISTRATÚRY V ROKU 2019 - AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ZMENY

Dňa 1. marca 2019 nadobudne účinnosť ostatná novela vyhlášky MV SR o podrobnostiach správy registratúry orgánov verejnej moci, ktorá prináša viaceré úpravy v procese správy dokumentu a spisu najmä pre orgány verejnej moci v rámci ich výkonu verejnej moci elektronicky. Pôvodcovia registratúry, ktorí sú orgánmi verejnej moci si následne do 1. júna 2019 musia zosúladiť vlastné registratúrne poriadky s ustanoveniami predmetnej novely vyhlášky. Do svojej praxe budú musieť zaviesť nové pravidlá manipulácie s elektronickými podaniami, ich spracúvaní, ukladaní kombinovaných spisov, využívaní plnej funkcionality IS na správu registratúry, ako aj modulu elektronického úradného doručovania a v neposlednom rade nové pravidlá administrácie pri manipulovaní s registratúrnymi záznamami obsahujúcimi utajované skutočnosti. Využite preto jedinečnú príležitosť získať informácie priamo od tvorcov novely predmetnej vyhlášky.

Program

  • Platná legislatíva v oblasti správy dokumentov – aktuálne novinky a zmeny
  • Tvorba/úprava registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu
  • Efektívna správa registratúry - príjem, evidovanie, tvorba spisov, spracovanie, elektronické odosielanie a ukladanie neelektronických záznamov, stanovenie procesných úkonov pri správe dokumentov, nové pravidlá pre prístup k nim – podľa  novely vyhlášky MV SR o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci
  • Pripravovaná novela výnosu č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy na správu registratúry
  • Povinnosti pri správe elektronickej registratúry – manipulácia s e-dokumentmi v procese ich spracovania (obeh, spracovateľské procesy, schvaľovací proces, autorizácia, vyťažovanie informácií)
  • Agendové informačné systémy (osobitne evidencie) – novinky v manipulácii so špeciálnymi typmi dokumentov  (personálne, účtovné a pod.)
  • Vyraďovacie konanie – nový spôsob predkladania návrhov na vyradenie

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
2. 4. 2019Košice

Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Mapa
72 €Zrealizované

Profil lektora

Mgr. Mária Mrižová, PhD.

Ministerstvo vnútra SR, metodička registratúr a správy dokumentov, spoluautorka legislatívnych zmien.


Funkcie

Partner