Zmeny v zákone o účtovníctve, DPH a DzP od 1. 1. 2020

Ministerstvo financií SR schválilo v tomto roku hneď niekoľko významných zmien v legislatíve. Dôkladný prierez o novinkách, ako je napríklad zavedenie režimu call-off stock, zavedenie kategórie mikrodaňovníkov, zrušenie zábezpeky na daň z pridanej hodnoty alebo ďalšie nariadenia, ktoré zásadne v priebehu nasledujúcich rokov pozmenia pôvodné ustanovenia vyplývajúce zo zákona o účtovníctve, zákona o DPH a najmä zákona o DzP, vám prinášame už v druhej polovici novembra, a to pod vedením špičkovej odborníčky Ing. Alice Ordy Oravcovej.

 

Vďaka dlhoročným skúsenostiam prednášajúcej lektorky, ktorá zároveň pôsobí ako daňová poradkyňa, aktívna členka Slovenskej komory daňových poradcov, prezidentka Daňového fóra Slovenska či partnerka jednej z najvýznamnejších spoločností zastupujúcich subjekty pred daňovými kontrolami v SR, získate na školení odpovede na najčastejšie otázky z praxe, ako aj všetky nevyhnutné informácie, ktoré firma nutne potrebuje vedieť pre bezproblémové ukončenie účtovného roka a plynulý prechod do nasledujúceho obdobia.

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Program

Zákon o účtovníctve:

 • Úprava podmienok pre povinné overenie účtovnej závierky audítorom
 • Výročná správa a mnohostranný obchodový  systém

Zákon o dani z príjmov:

 • Úprava postupu uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane
 • Zníženie sadzby dane z príjmov na 15 %
 • Nový výpočet preddavkov na daň z príjmov
 • Kto je mikrodaňovník?
 • Nové podmienky oslobodenia od dane z príjmov pre zamestnancov:
  - príspevky zo sociálneho fondu
  - rekreačné poukazy a pod.
 • Cenné papiere, náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy a podmienky ich oslobodenia
 • Priamy podiel na základnom imaní a oslobodenie od dane
 • Úprava pre zdaňovanie daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou
 • Ukončenie obstarávania dlhodobého finančného majetku a vplyv na základ dane
 • Oznámenie pre úpravu základu dane závislej osoby
 • Zmeny v oblasti zahrnovania neuhradených nákladov do základu dane
 • Odpis, opravná položka a postúpenie pohľadávky, záväzky po splatnosti – vplyv na základ dane
 • Komplexne o hybridných nesúladoch
 • Mikrodaňovník a daňové zvýhodnenia
 • Nová vstupná cena finančného majetku
 • Nová odpisová skupina pre elektromobily a hybridy
 • Zmeny v umorovaní daňovej straty
 • Zmena podmienok v odpočte výdavkov na výskum a vývoj
 • Nové povinnosti zamestnávateľa a nové povinnosti zamestnanca
 • Zmeny v oblasti registračnej a oznamovacej povinnosti
 • Zmeny v použití podielu zaplatenej dane

DPH:

 • Zavedenie režimu „call-off stock“, splnenie podmienok, vykazovanie v daňovom priznaní a v súhrnnom výkaze, vedenie záznamov
 • Posudzovanie prepravy v rámci reťazového obchodu
 • Výpočet základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru so vstupnou cenou nižšou ako 1 700 eur a dobou použiteľnosti viac ako rok
 • Nová definícia ubytovacích služieb
 • Zmeny v oblasti intrakomunitárneho dodania tovaru
 • Úprava režimu DPH pre dodanie tovaru do colného režimu colné uskladňovanie, v colnom, osobitnom a daňovom sklade, registračná povinnosť pre zahraničné osoby
 • Zavedenie postupu pre úpravu odpočítanej dane zo služieb vykonávaných na investičnom majetku
 • Zmeny v oblasti cestovného ruchu
 • Zmeny v uplatnení zníženej sadzby DPH
 •  

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
19. 11. 2019Bratislava

Bratislava, Hotel Bratislava, Seberíniho 9

Mapa
96 €Zrealizované

Profil lektora

IMG_1256.JPG
Ing. Alica Orda Oravcová

V súčasnosti je partnerkou GT&C Slovakia k.s., jednej z najvýznamnejších spoločností zastupujúcich subjekty pred daňovými kontrolami v SR. Je tiež daňovou poradkyňou a aktívnou členkou Slovenskej komory daňových poradcov. Je členkou Metodicko-legislatívnych komisií pre DPH, daň z príjmov aj správu daní. Je členkou viacerých pracovných skupín vytvorených na Ministerstve financií SR a Finančnom riaditeľstve SR. Je prezidentkou Daňového fóra Slovenska a vedie odborné semináre na Slovensku aj v zahraničí. Je vedúcou redakčnej rady odborného mesačníka DPH v praxi a zároveň spoluautorkou knihy DPH v príkladoch.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty, zákon o správe daní, zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice.pdf / 4,00 MB

Najbližie konferencie lektora


Funkcie

Partner

--%>