Zverejňovanie faktúr, zmlúv, objednávok a finančná kontrola z pohľadu kontrolóra

Aj v roku 2020 sme tu pre vás s dvoma často diskutovanými a kontrolovanými oblasťami a to správnosť zverejňovania faktúr, zmlúv a objednávok a výkon finančnej kontroly z pohľadu zodpovedných zamestnancov verejnej správy. Bližšie sa bude lektor venovať aj novinkám s ohľadom na rozpočtové pravidlá a na novelizácie osobitných predpisov, ktoré sú účinné od 1. januára 2020, resp. 1. marca 2020.

 

Školenie je vedené lektorom, ktorý zároveň vykonáva funkciu kontrolóra v prostredí územnej aj štátnej správy, vďaka čomu si vypočujete najmä reálne skúsenosti z praxe subjektov iných subjektov, Najvyššieho kontrolného úradu SR, ako aj praktické upozornenia a odporúčania samotného kontrolóra užitočné pre vašu vlastnú prax. Účastníci majú možnosť s lektorom prediskutovať vlastné interné smernice a tiež pečiatky k výkonu finančnej kontroly. 

 

Obsah seminára sa venuje, okrem podrobného vysvetlenia spôsobov vykonávania finančnej kontroly, aj kontrolnej vzorke výkonov finančnej kontroly z praxe za uplynulé obdobie alebo účtovným dokladom a to z pohľadu správneho zverejňovania na webovom sídle subjektu verejnej správy a v Centrálnom registri zmlúv v prípade štátnych organizácií.

Popis

Na školení získate okrem kompletného prehľadu o danej problematike aj konkrétne odpovede na otázky týkajúce sa ochrany údajov, dodržania formálnych a časových náležitostí alebo výnimiek zo zverejňovania. V oblasti zverejňovania vám navyše lektor predstaví aj postupy zverejnenia, upozornenia do praxe, časové lehoty zverejnenia s ohľadom na aktuálne zverejnenie údajov na weboch subjektov verejnej správy pre účely spoločnej kontroly. Seminár je vhodný pre začínajúcich zamestnancov i dlhoročných zamestnancov, ktorí si chcú osvojiť problematiku týchto osobitných predpisov.

 

Cieľom školenia je upozorniť účastníkov na časté nedostatky pri zverejňovaní neúplných zmlúv, na zverejnenie zmluvy, ktorá požíva právnu ochranu, zverejňovanie dohôd v praxi alebo na nesprávne časové lehoty zverejnenia. Seminár je rovnako spracovaný z podkladov lektora z vykonaných kontrol v subjektoch verejnej správy za roky 2011-2017 a to najmä:

 • výkon kontroly v základných školách v roku 2013-2018,
 • výkon kontroly zverejňovania v organizáciách mesta Bratislava
 • výkon kontroly zverejňovania v obchodnej spoločnosti založenej subjektom verejnej správy,
 • výkon metodiky v štátnych orgánoch a subjektoch zaradených do oblasti územnej samosprávy (stredné školy a agentúry) a
 • výkon kontroly v prostredí verejných vysokých škôl, tanečného divadla, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, či Úradu podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu

 

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 •  Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

 

Cieľová skupina:

zamestnanci subjektov štátnej správy, rozpočtových a príspevkových organizácií, štátnych fondov a poisťovní a zamestnanci obcí, miest, vyšších územných celkov a škôl, či zariadení (ekonómovia, pokladníci, rozpočtári, mzdári, hospodári, majetkári a podobne).

 

Program

Zameranie seminára vychádza z kontrolnej a lektorskej činnosti lektora za posledné roky s ohľadom na správnosť, úplnosť a zákonnosť jednotlivých krokov zamestnancov pri:

 • zabezpečení zverejnenia zmlúv, faktúr a objednávok,
 • kontrole správnosti zverejnených údajov,
 • dodržiavaní aktuálneho právneho predpisu a
 • výkone základnej finančnej kontroly.

 

Základná finančná kontrola sa spája s formálnymi povinnými údajmi, ktoré je potrebné dodržať pre účely správneho a zákonného výkonu v praxi. Základná finančná kontrola sa v praxi vykonáva ako formalita bez overenia zodpovednými zamestnancami (vecne zodpovednými) a to napríklad pri tvorbe rozhodnutí alebo zmlúv a podobne.

 

Seminár odpovedá aj na frekventované otázky z praxe a to:

 • Musí sa overiť aj darovacia zmluva?
 • Je potrebné overiť aj účtovné doklady základnou finančnou kontrolou?
 • Aké sú najčastejšie nedostatky pri výkone základnej finančnej kontroly?
 • Overuje sa finančnou kontrolou aj inventarizácia majetku a záväzkov a ich rozdielu?
 • Vykonáva sa pri poskytovaní preddavkov aj administratívna finančná kontrola?
 • Kto môže zastúpiť vedúceho zamestnanca pri výkone základnej finančnej kontrole?
 • Ako overiť zábezpeku?
 • Ako overiť príjem preplatku z poisťovne?
 • Postačí overiť iba výpis z bankového účtu alebo pokladničnej knihy?
 • Čo všetko kontroluje kontrola?
 • Musíme mať povinne spracovanú internú smernicu?

 

Program školenia:

 • Základná finančná kontrola a jej náležitosti
  • Finančné operácie podliehajúce jej výkonu
  • Formálny výkon v praxi
 • Upozornenia a otázky z praxe
 • Zverejňovanie zmlúv
  • Náležitosti zverejnenia zmlúv
  • Otázky z praxe a ukážka zmlúv z praxe
 • Zverejňovanie faktúr
  • Náležitosti zverejnenia faktúr
  • Otázky z praxe a ukážka faktúr z praxe
 • Zverejnenie objednávok
  • Náležitosti objednávok
  • Otázky z praxe a ukážka objednávok z praxe
  • Zhrnutie
  • Záver

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 84 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
2. 4. 2020Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
84 €Kúpiť
3. 4. 2020Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414

Mapa
84 €Kúpiť
7. 4. 2020Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5 

Mapa
84 €Kúpiť

Profil lektora

Image41451.jpg
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.


Najbližšie školenia lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Povinnosti hlavného kontrolóra obce v úvode roka 2020
Kontrola v štátnej správe v roku 2020 podľa zákona č. 10/1996 Z. z.
Depozitný účet pre rozpočtové organizácie na prelome rokov 2019/2020

Funkcie

Partner

--%>